Till startsida
Webbkarta
Starta eller stoppa snurran
  • Prisbelönta lärare

Välkomna till Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Vid institutionen bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning om arbetsmarknad, arbetsliv, välfärdsfrågor, sociala rörelser, hållbar utveckling, miljöpolitik, rättssociologi samt brottslighet och social kontroll. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och human resource management. Institutionen har också omfattande åtaganden på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor.


 

Har studerat skolans temporära organisationer

Knappast någon sektor i det svenska samhället har utsatts för så mycket förändringar som skolan. Daniel Nordholm har i sin avhandling ”Organising for School Improvement at the Middle Tier Studies on Temporary Organisation” studerat vilka mekanismer som påverkar utvecklingsarbetet ute i de kommunala skolförvaltningarna. 

Daniel Nordholm har arbetat som lärare, men ville tillbaka till akademin och kom in på universitetets forskarskola CUL (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning). I början av sin doktorandtjänst var inriktningen mot betyg och bedömning men han insåg att det fanns mer intressanta forskningsfrågor knutna till skolans organisation.
- Skolorna ute i landet påverkas hela tiden av exempelvis krav från centrala myndigheter. När jag besökte en kommun såg jag hur svårt det kunde vara för en lokal skolförvaltning att både översätta de centrala direktiven och omsätta dessa i ett lokalt utvecklingsarbete.

Temporära organisationer
Daniel har bland annat tittat på hur en kommun satte upp en temporär organisation i samband med att den senaste läroplanen (LGR11) skulle genomföras. Det är ganska vanligt att olika typer av temporära organisationer uppstår i samband med det pågående utvecklingsarbetet. De kan ha olika namn som projektgrupper, implementeringsgrupper eller arbetsgrupper, men förutsättningarna och problemen är i stort sett de samma.
- Det är många olika nivåer och aktörer runt denna typ av utvecklingsorganisation och själva uppdraget till den temporära organisationen kan ibland vara komplext. Dessutom finns det en tendens att projektgruppen själva förenklar sitt uppdrag för att på så sätt lättare förklara för sig själva och andra vilka resultat man kan förvänta sig. En del i komplexiteten, som ofta rationaliseras bort, är det egna lärandet.

Svårt att överföra kunskap
Daniel Nordholm har identifierat flera orsaker till att det är svårt att framgångsrikt driva lokala utvecklingsprojekt ute i skolorna. Några exempel. De lokala skolmyndigheterna kan ha svårt att greppa potentialen och utmaningarna som en temporär organisation står inför. Detta gäller framförallt kunskapsöverföringen från den temporära organisationen ut till de enskilda skolorna. En annan utmaning är att gamla etablerade föreställningar om staten, dess myndigheter, lokala skolmyndigheter och de lokala skolorna lever kvar. I detta sammanhang kan det bli oklart var lokala skolmyndigheter hamnar i ett sådant system, samt vilken roll de får.

Effekter
Den stora utmaningen för den lokala skolförvaltningen blir att designa uppdraget för en temporär organisation. I avhandlingen visar Daniel på några viktiga aspekter som bör finnas med i uppdraget till den temporära organisationen; vilka konkreta uppgifter skall lösas, finns det andra effekter som är viktiga att uppnå, exempelvis det egna lärandet, vilka tidsramar gäller och hur skall överföringen från den temporära organisationen till den etablerade organisationen se ut?
 

 

 

Have a look at Göteborg

Prisade lärare

Tone Försund, Anneline Sander och Stina Larsson har fått Samfaks pedagogiska pris.