Till startsida
Webbkarta

Välkomna till Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Vid institutionen bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning om arbetsmarknad, arbetsliv, välfärdsfrågor, sociala rörelser, hållbar utveckling, miljöpolitik, rättssociologi samt brottslighet och social kontroll. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och human resource management. Institutionen har också omfattande åtaganden på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor.


 

Bra utdelning på ansökningarna till Forte

Sammanlagt fem projekt beviljades medel vid den senaste ansökningsomgången hos Forte. Här kommer en kort presentation av projekten.

Stimulera återgång i arbete

Forte har beviljat 3,5 miljoner kronor för en tvärvetenskaplig interventionsstudie som syftar till att utveckla och utvärdera införandet av ett arbetssätt inom primärvården för att stimulera återgång i arbete bland patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa, och som inom ramen för primärvårdens förutsättningar tar hänsyn till patientens unika situation och erkänner arbetsplatsen som en viktig arena för lyckad rehabilitering. Lisa Björk, utvecklingsledare för organisations- och ledarskapsfrågor vid Institutet för stressmedicin är projektledare. För mer information, kontakta Lisa Björk

Undersöker tre olika dieter

Projektet undersöker hur tre olika dieter - de nordiska näringsrekommendationerna, lågkolhydratskost och periodisk fasta - förstår och beskriver hälsa samt hur de argumenterar för sin egen vetenskaplighet. Genom att undersöka dieternas argumentation och rådgivning i populära offentliga forum som tidningar, TV, bloggar och böcker tecknas en bild av hur den samtida kostdebatten ser ut och hur den förs. Projektet är särskilt intresserat av hur vetenskaplig trovärdighet görs respektive undermineras i publik kostrådgivning, och av vilken syn på hälsa och folkhälsa som kommer till uttryck där. För mer information, kontakta Andreas Gunnarsson.

Skogsbranden i Västmanland

Det fyraåriga projektet handlar om skogsbranden i Västmanland sommaren 2014, som var en av de största skogsbränderna i Sveriges moderna historia. Projektet består i en kartläggning av frivilligas insatser under räddningsarbetet och undersöker särskilt den samverkan som skedde mellan räddningstjänsten och frivilliga, både etablerade frivilligorganisationer och mer ickeorganiserade volontärer och boende, vilka styrkor och brister som kännetecknade denna samverkan, och hur denna kan utvecklas framöver. Teoretiskt bidrar projektet till förklaringar av frivilligas betydelse vid katastrofer, professionella yrkesgruppers och organisationers strukturer och processer, samt samverkan vid större krissituationer. Projektet inleds våren 2016 och ska sedan pågå i 4 år. För mer information, kontakta Sara Uhnoo eller Sofia Persson.

Fördröjd pensionering

Syftet med denna studie är att studera vilka organisatoriska förutsättningar och praktiker som befordrar och hindrar fördröjd pensionering. Syftet är samtidigt att testa och implementera kunskap om nödvändiga organisatoriska förändringar. Tidigare har sådana organisatoriska aktiviteter kallats ”åldersledning” (age management), vilket t.ex. kan handla om anpassning av arbetsmiljö, ledning, arbetsinnehåll, eller förändring av normer kring åldrande och pensionering på arbetsplatsen. För mer information, kontakta Daniel Seldén.

Fackföreningsrörelsens professionalisering

Kristina Lovén Seldén har fått en postdoc för att studera Fackföreningsrörelsens professionalisering under Sveriges första 20 år i EU.

Have a look at Göteborg