Till startsida
Webbkarta

Jörgen Winkel

Seniorprofessor

 

 

 

  

 

 

Rum: K 123
Tel: 031-786 54 82
E-mail: jorgen.winkel@gu.se


Bakgrund

Sedan 1989 professor i tillämpad arbetsfysiologi med fokus på produktionsergonomi vid Arbetslivsinstitutet. Fakultetstillhörighet: Karolinska institutet, medicinska fakulteten. Från 2007 knuten till Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. 2008-2010 även till ”Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø” (NFA) i Danmark. Från 2011 också knuten till Institut for Systemer, Produktion og Ledelse på Danmarks Tekniske Universitet, Köpenhamn. Har publicerat ungefär 100 peer-reviewed och över 330 andra artiklar inom det produktionsergonomiska området omfattande ergonomisk interventionsforskning, ergonomisk epidemiologi, kvantifiering och prediktion av mekanisk exponering, arbetsfysiologiska frågor relaterade till långvarigt yrkesarbete i sittande, stående och gående.

Forskningsintresse

Primärt inom det produktionsergonomiska området.
Allt effektivare produktion utvecklas idag inom arbetslivet genom ständigt nya principer för rationalisering. Ofta leder detta till arbetsintensifiering (minskad ”porositet”) och därmed ökad risk för både mental och muskuloskeletal ohälsa och slutligen förlust av kompetent arbetskraft. Mot denna bakgrund är vårt huvudfokus idag ”hållbara produktionssystem” definierad som “the joint consideration of competitive performance and working conditions in a long term perspective” (Westgaard & Winkel 2011). Vi studerar samband mellan effektivitet och arbetsmiljöutfall (epidemiologi), förändringsprocesser, hinder och möjligheter och utvecklar verktyg som samtidigt beaktar effektivitet och arbetsmiljö. Vidare sammanställer vi kunskapsläget i internationella vetenskapliga reviews, ansvarar för etablering och utveckling av internationella FoU-nätverk inom området, mm. Både vård & omsorg och tillverkningsindustrin ingår i våra fallstudier. Internationella FoU-nätverk inom dessa områden har också etablerats och koordinerats av oss (t ex nätverken SOUND och NOVO-nätverket).

Pågående forskning

Vi koordinerar en nordisk multicenterstudie med titeln: ”Ett nordiskt arbetsmiljökomplement till VärdeFlödesAnalys (VFA) i syfte att skapa mera hållbara patientflöden på sjukhus - en NOVO-multicenterstudie”. Multicenterstudien syftar till att validera och vidareutveckla interventionsverktyget ErgoVFA. Verktyget kompletterar det etablerade LEAN-rationaliseringsverktyget VärdeFlödesAnalys (VFA) med dimensioner för fysisk exponering och arbetsinnehåll. Forskningen knyter an till de grundläggande frågorna inom den produktionsergonomiska interventionsforskningen som nyligen presenterades i reviewen ”Occupational musculoskeletal and mental health: significance of rationalization and opportunities to create sustainable production systems – a systematic review” (Westgaard & Winkel 2011). Forskningen avser att ta fram arbetssätt och verktyg som underlättar utveckling av konkurrenskraftig produktion och god arbetsmiljö i ett långsiktigt perspektiv, d v s hållbara produktionssystem.
Multicenterstudien omfattar identiska projekt i Sverige, Danmark och på Island. Nordiska Ministerrådet finansierar koordineringen mellan länderna. I Sverige finansieras temasatsningen av AFA Försäkring och Västra Götalandsregionen.
I det svenska teamet medverkar från Göteborgs universitet industridoktoranden Caroline Jarebrant som jag handleder, prof. Jan Johansson Hanse från Nordic School of Public Health, NHV (bihandledare) och Med. Dr. Kerstin Dudas från Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Vidare medverkar Ulrika Harlin vid Swerea IVF samt en projektledare och två lean-experter vid Skaraborgs Sjukhus. Multicenterstudien kommer att pågå fram till 2015. Den totala externa finansieringen motsvarar drygt 10 miljoner SEK.

Undervisning

Föreläsningar och handledning på master- och PhD-nivå.

Samverkan

Vår FoU genomförs i nära samarbete med ett flertal sjukhus och även olika tillverkningsindustrier. Arbetsplatserna är aktiva deltagare i projekten, vilket underlättar förmedlingen till praktiker.
Dessutom har vi en omfattande förmedling genom referensgruppsmöten med praktiker, föreläsningar och uppdragsutbildningar.

Publikationer

Publikationer

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Till sidans topp