Människor är olika


Vad som händer om man inte räknar med olikheter

Vi människor är olika: vi har olika stilar, olika intressen, olika behov, olika mål, olika reaktionsmönster, o.s.v. Ibland är sådana skillnader orsaker till att det uppkommer konflikter genom att olika personer kämpar för olika mål eller föredrar olika sätt att nå målen. Det är dock troligen mer vanligt att skillnader i personlighet leder till samarbetsproblem helt enklet därför att de inblandade aldrig lagt märke till skillnaderna. Många har aldrig ägnat någon större uppmärksamhet åt att människor kan fungera helt olika. De reagerar därför med oförståelse och stark irritation när de märker att en kollega inte beter sig så som de tycker att de borde.

Det är långt ifrån alltid så att irritationen över andras konstiga beteende leder till att man börjar fundera över varför de gör som de gör. Man stannar kvar i sin frustration och i värsta fall ägnar man sig åt att fälla negativa omdömen om den som är annorlunda.Nyttan av att uppmärksamma olikheter

Det finns två olika sorters praktisk nytta man kan ha av mer insikt i hur en motpart i en konflikt är annorlunda än man själv:

1. Den bild man gör sig av motparten har stor betydelse för vilka känslor som väcks inom en själv. Mer insikt i bakgrunden till den andres beteende förändrar ofta känslorna och leder till en större tolerans. Detta mår man själv för det mesta bra av.

2. Insikt i andra människors sätt att fungera, t.ex. vad som är viktigt för dem, öppnar nya möjligheter att påverka det som händer i positiv riktning. Om man t.ex. inser att Monika blir starkt stressad när andra kräver av henne att hon ska fatta snabba beslut kanske man i många fall kan se till att ge Monika lite mer tid att tänka igenom saken. Hon kan då slappna av och det blir inte lika många irritationstillfällen. Genom att man själv förändrar sitt sätt att bete sig mot Monika blir det färre tillfällen för Monika att hamna i stress och därmed är det mer sällan man själv behöver bli utsatt för Monikas dåliga humör.

Även om du är så irriterad på din kollega eller chef att du inte alls har någon lust att anstränga dig för att vara ”förstående” så har du alltså ett egenintresse av att utveckla lite mer insikt i hur han eller hon fungerar. Det är inte alltid det går att lösa konflikter med hjälp av mer insikt, men det är nästan alltid så att större förståelse av bakgrunden till det som hänt leder till minskad frustration och bitterhet för egen del.Tre olika sätt att göra sig bilder av andra människor

I vår forskning har vi funnit att det finns minst tre olika sätt att göra sig bilder av andra människor. Dessa tre olika typer av motpartsbilder har stor betydelse för hur man som part i en konflikt reagerar och hanterar det som händer.

Knippen. Det är vanligt att nöja sig med att se andra människor i termer av en viss uppsättning egenskaper. Här beskriver man personer genom en rad adjektiv, t.ex.: petig, slarvig, manipulativ, arrogant, konstig, omogen, maktgalen, knäpp. Ofta görs ingen skillnad mellan personlighetsegenskaper å ena sidan och åsikter å den andra sidan. De senare orden beskriver egentligen mer vad den som talar tycker om den andre: obehaglig, hemsk, skrämmande, löjlig.

Ser man motparten i en konflikt i termer av ett knippe med vissa fasta egenskaper så har detta följder för hur man beter sig i konflikten. Om man uppfattar att en annan person är obehaglig så är det inget att göra åt den saken. Det vettigaste man kan göra är att hålla denna obehagliga person så långt borta från sig som möjligt.

Det finns orsaker. En annan möjlighet är att man tänker sig att det finns skäl till att andra beter sig som de gör. De är inte bara på ett visst sätt, utan de gör som de gör på grund av någon bakomliggande anledning. Det kan t.ex. handla om att man tror att motparten egentligen är osäker på sig själv och därför uppträder extra kaxigt. I den mån man träffar rätt med sina förmodanden om drivkrafterna bakom andras beteende förändrar det hur man ser på situationen. Kanske man inte retar sig lika intensivt på kaxigheten, utan kan ha ett visst överseende med den andres behov av att hävda sig. Förståelsen innebär här att man inte behöver använda lika mycket tid med att känna sig frustrerad och arg. Det kanske fortfarande är irriterande med det kaxiga beteendet, men eftersom man förstår att den andre inte riktigt kan rå för att han egentligen känner sig osäker så utvecklar man inte så mycket fientliga känslor mot honom som person. I bästa fall känner man trots irritationen över beteendet också en viss medkänsla och ser till att man ger den andre positiv feedback så ofta man kan. Därigenom minskar kanske så småningom osäkerheten och därmed också behovet av att vara kaxig.

Sammansatta personligheter. En tredje möjlighet är att utgå från att alla individer har sammansatta personligheter, med många olika delar som hänger ihop med varandra i ett komplext system. Vissa erfarenheter i livet har lett till att man upplever vissa saker som viktiga, t.ex. När man ser människor som sammansatta personligheter inser man också att var och en av oss i viss mån är fånge i den egna personligheten. Vi agerar som vi gör inte bara för att vi har vissa fasta egenskaper eller för att vi har enskilda motiv och drivkrafter, utan för att hela personlighetssystemet fungerar på ett visst sätt. Ju mer man förstår att det är på det viset, desto mer tolerans har man för andra människors egenheter och svagheter. Man ser att de är resultatet av en lång historia och att det inte bara är att trycka på en knapp för att stänga av eller sätta på vissa beteenden. Insikt i de speciella egenheter som andras personligheter har ger också ökade möjligheter att anpassa sitt eget sätt att bete sig mot andra så att passformen blir så god som möjligt. Mot en person fungerar det kanske bäst med en bestämd och lite distanserad stil, medan det i relationen till en annan person fungerar bättre med mycket värme och försiktighet.Om hur människor kan vara olika

Vi människor är olika på så många sätt. Dessa olikheter har fascinerat många och lett till uppkomsten av en stor mängd olika typindelningar som beskriver personlighetsskillnader. I olika historiska perioder och i olika kulturer har man tagit sig an uppgiften att beskriva personlighetstyper. En av de mest kända typindelningarna är grekernas fyra temperament: koleriker, melankoliker, sangviniker och flegmatiker. Kineserna utvecklade sina egna system med sina fem element och den kinesiska astrologin. Den västerländska astrologin är i sin egentliga form ett mycket sofistikerat symbolspråk för att beskriva och analysera personlighetstyper genom att reflektera över tecken, planeter, hus och aspekter.

Det finns fortfarande ett stort intresse för djupare insikt i skillnaderna mellan hur människor fungerar. Det kan vara skillnader mellan kvinnor och män, skillnader mellan individer från olika kulturer, skillnader mellan neurotiska karaktärstyper, skillnader i värdeorientering, etc., etc. Många av oss har prövat på att testa oss själva med hjälp av olika metoder, alltifrån numerologi, horoskop och enneagram till frågeformulär som med mer eller mindre vetenskaplig metodik ska leda fram till en personlighetsprofil. Till de senare hör t.ex. det mycket spridda Myers Briggs Type Inventory (MBTI) som beskriver 16 olika personlighetstyper. På Konfliktakademien finns en artikel om MBTI av Margareta Lycken.

Skillnader som kan ses som olikheter i stilar och orientering kan ge upphov till friktioner och oförståelse, men är egentligen ganska oskyldiga. Det finns förstås också personlighetsdrag som av praktiskt taget alla i omgivningen upplevs som jobbiga. Det gäller inte minst för neurotiska karaktärsdrag, som t.ex. ett behov av att nedvärdera andra för att själv kunna framstå i positivt ljus eller ett mycket starkt utvecklat kontrollbehov. Det finns ett flertal typindelningar som bygger på olika typer av neuroser, t.ex. Alexander Lowens. Det är sällan fruktbart att leka amatörpsykolog och ställa diagnoser på människor i ens omgivning. I vissa fall kan det dock vara bra att hålla i minnet att möjligheten finns att man har att göra med en person som har en mer eller mindre allvarlig personlighetsstörning. Är den av allvarligt slag bör man tänka på att byta arbete eller skydda sig själv på andra sätt.

Det allra viktigaste med alla de olika typindelningar som finns är att de förmedlar den grundläggande insikten att andra människor kan fungera på helt andra sätt än jag själv. Bekantar man sig med de olika typbeskrivningarna kommer man inte undan insikten att människor kan fungera efter väldigt olika inre mönster, utan att det går att säga att det ena mönstret är bättre än det andra. Det faktum att vi människor är så komplicerade och unika att ingen enskild typindelning kan fånga in och beskriva en individ på ett uttömmande sätt minskar inte värdet av typindelningarna. De får oss att lägga märke till att skillnader finns och att de kan vara viktiga. När man väl fått upp ögonen för detta kan man glömma typbeskrivningarna och börja fundera mer fritt på vem man själv är som person och hur andra i ens omgivning är annorlunda.


Fråga dig hur din motpart fungerar

Beskrivningar av olika personlighetstyper kan alltså vara till hjälp för att vinna insikt i hur andra människor fungerar. Det viktiga är dock att hålla ögonen öppna och använda den kunskap man har och får om personer i ens omgivning till att utveckla en större förståelse för hur de tänker, tolkar, känner, tycker, prioriterar och agerar. Det finns oändligt många infallsvinklar på hur människor fungerar. I figuren nedan presenteras dock ett urval av frågor som kan vara till hjälp, med exempel på svar som visar hur olika det faktiskt kan vara från person till person.


Vem är han/hon? Exempel på svar
Vilka drivkrafter, motiv och värden är ledstjärnor för hur han/hon agerar på arbetsplatsen? Lönsamhet/Kvalitet/Gott mänskligt klimat/Möjlighet till skapande/Status/Stimulans
Vad behöver han/hon för att känna sig tillfreds i vardagstillvaron? Mycket kontakt med människor/Få vara i fred med sitt eget;
Uppskattning från andra/Kunna känna att man gör ett bra jobb/Kunna utvecklas som person/Tjäna mycket pengar/Prestera på toppen av egen förmåga
Vilken bild har han/hon av sig själv som person? Finns det inslag i denna bild som spelar en viktig roll för hur han/hon agerar i konflikten? Vill kunna upprätthålla en bild av sig själv (t.ex. genom erkännande från andra) som:
arbetsam/flitig/noggrann/intressant/varm/starkt/pålitlig/ kreativ/intelligent/skicklig/framgångsrik/stödjande/ professionell/solidarisk
Vilken tidshorisont styr hans/hennes prioriteringar? Dagens uppgifter/veckans uppgifter/månadens uppgifter/kvartalet/året/de närmaste åren/fem till tio år/mer än tio år
Vilken skala har hans/hennes fokus vad gäller vad som är angeläget?

Egna omedelbara arbetsuppgifter/det egna arbetslagets uppgifter/det egna hantverkets krav/organisationens resultat/organisationens funktion gentemot omvärlden/existentiella grundfrågor
Vilken fråga står i förgrunden för honom/henne när det dyker upp problem? Vems fel är det?
Vad tycker jag om det här?
Känns det här bra eller dåligt?
Hur fungerar det här?
Hur kommer olika personer att uppfatta den här situationen?
Hur har jag hanterat liknande problem förut?
Hur kan jag agera i den här frågan så att jag kan nå mina mål?
Vad tycker de andra om det här?
Vad är han/hon orolig för angående framtiden? Förlora försörjningen/förlora förmåner/inte kunna genomföra visioner/få en olidlig arbetssituation/bli illa omtyckt av kollegor eller chef/hamna i konflikter/förlora status
Vilka slags situationer tycker han/hon är obehagliga? När det blir för känslomässigt/när det blir för opersonligt och distanserat; när det går för fort/när det går för långsamt; när saker förändras snabbt/när saker inte förändras snabbt;när allt är osäkert/när allt är fastlagt;när man är utlämnad åt sig själv/när man måste inordna sig i gruppen
Hur hanterar han/hon vanligtvis obehagliga situationer, t.ex. konflikter? Undviker kontakt/Försöker dominera/Går till angrepp/Ger efter/Avleder genom att prata om annat/Söker samtal
I vilka avseenden har han/hon en påtaglig brist på självinsikt? Omedveten om det karakteristiska i egna tolkningsmönster/ tankevanor/känsloreaktioner/tyckanden/beteendemönster/värden/personlighetsdrag
Vilka aspekter av situationen är osynliga för honom/henne? Andras känslor/andras behov och intressen/långsiktiga konsekvenser för relationer/

 

 

Jordan, T. (2002), http://arbetsplatskonflikt.av.gu.se, Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.