Rätt att använda materialet

Vi som bidragit med material till webbplatsen "Arbetsplatskonflikt" hoppas att du ska ha nytta av materialet. Kanske vill du använda det, t.ex. skriva ut, kopiera och dela ut till kollegor eller deltagare i ett seminarium eller en kurs. I princip gäller att respektive upphovsman själv avgör hur materialet får användas.

 

Texter av Thomas Jordan

De flesta texterna är skrivna av Thomas Jordan (för de som inte är det har författarens namn tydligt angivits). För Thomas Jordans texter gäller att de fritt får skrivas ut, kopieras och användas av privatpersoner för eget bruk och i samband med icke-kommersiella kurser och seminarier. De får dock inte publiceras i tidningar, tidskrifter, på webbplatser eller liknande utan författarens tillstånd. Konsulter och andra som vill använda texter av Thomas Jordan i avgiftsbelagda kurser eller kommersiella uppdrag får tillstånd att göra detta under förutsättning att de anmäler vilket material som används och på villkor att endast självkostnadspris tas ut för materialet.

 

Texter av andra författare än Thomas Jordan

Om du vill använda en artikel eller annat material som är skrivet av andra än Thomas Jordan måste du inhämta respektive författares tillstånd.

 

 

 

Jordan, T. (2002), http://arbetsplatskonflikt.av.gu.se, Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.