Konsulter som är specialiserade på arbetsplatskonflikter

Många organisationskonsulter, t.ex. inom företagshälsovården, arbetar med arbetsplatskonflikter ibland. I mindre allvarliga konflikter kan den vanliga företagshälsovården i allmänhet göra ett gott arbete. När det gäller att hantera svåra och långvariga arbetsplatskonflikter bör man dock vända sig till en konsult som har stor erfarenhet just med konflikter. Här finns kontaktinformation till ett urval konsulter som har en gedigen och allsidig kompetens inom just detta område. Listan kommer att kompletteras efter hand (om du är konsult och vill bli omnämnd här, klicka här).

 

Södra Sverige


Ingvar Andersson (Eksjö)

Organisationskonsult, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, Smålands Psykologbyrå, har arbetat med komplexa frågor och konflikter inom arbetslivet sen 1987. Uppdragsgivare är offentliga sektorn och privat företagssamhet. Anlitas vid längre tids arbetsplatskonflikter med försämrad psykosocial arbetsmiljö och eskalerande processer som följd. Arbetar tillsammans med ledning, grupp och den enskilde individen, ofta med metodstöd och coaching med fokus på hälsa, helhet och verksamhetens uppdrag. Har på senare år utvecklat en modell för arbete med frågor som har hög komplexitetsgrad. Inriktning på verksamhetens kollektiva förmåga, teamsamspel och personalens delaktighet.
Ingvar Andersson har som organisationskonsult och handledare hämtat inspiration dels från långa uppdrag och svåra personalärenden, dels kvalificerad psykoterapi sen 1990 med fokus på individens hälsa. Integrerar systemteori och kognitiva modeller med utgångspunkt från aktuell forskning.
E-post: ingvar.skuc@telia.com
Webbplats: www.vagvalet.com
Telefon: 070-799 59 02


Karin Hansson (Jönköping)

Är leg. psykolog, auktoriserad familjerådgivare och handledarutbildad. Erbjuder föreläsningar, workshops, konfliktinterventioner, individuell coaching och grupphandledning. Är rotad i lösning av parkonflikter och arbetar alltmer med Robusta Samarbetskulturer i arbetsgrupper inom privat företagande och offentlig verksamhet. Att bygga de olika grundstenarna i det robusta samarbetet ihop med grupper och individer. Dialogkompetensens principer för fungerande relationer är lätt att förstå – men svårare att göra. När dialogen brutit samman krävs konflikförståelse och verksamma konfliktverktyg.
Relationskonsulterna har stor samlad kunskap och vi är 11 personer.
E-post: karin@relationskonsulterna.se
Telefon: 0730 – 51 93 88
Webbplats: www.relationskonsulterna.se


Ylva Lindén (Halmstad)

Organisationskonsult med processinriktning med bas i Halmstad. Mer än 20 års erfarenhet från staten, kommuner och näringsliv. Fil.kand i arbets- och organisationspsykologi samt fil. mag. i bildterapi. Fortbildning främst inom ledarskap. UGL-handledare sedan 1985. Diplomerad psykosyntesterapeut och bildterapeut. Arbetar gärna med kreativa metoder. Lång erfarenhet av förändringsarbete, utveckling av grupper och individuell coaching.
E-post: ylva@ugil. se
Telefon: 035-171580
Webbplats: www.ugil.se


Christina Ridderstråle (Jönköping)

Är socionom, steg 1 utbildad i psykoterapi på systemisk grund, handledarutbildning och auktoriserad familjeterapeut. Erbjuder föreläsningar, workshops, konfliktinterventioner, individuell och grupphandledning. Christina Ridderstråle är verksam som handledare och familjerådgivare. Har erfarenhet av arbete med individer och grupper med olika typer av konflikter. Har handlett team i teambuilding, samverkan och robusta relationer. Har handlett team där chefer ingått i handledningen. Gillar att tillvaratar medarbetares egna resurser och lyfta individuell positiv drivkraft. Arbetar målinriktat och strukturerat med att minimerar missnöje och öka arbetsglädje. Kan tillsammans med kollegorna på Relationskonsulterna åta sig större uppdrag.
E-post: christina@relationskonsulterna.se
Telefon: 0703-019419
Webbplats: www.relationskonsulterna.se


Susann Swahn (Karlskrona)

Ledarskapsbolaget i Blekinge. Fd. yrkesofficer och numera organisationskonsult sedan 15 år. Diplomerad coach, UGL handledare med erfarenhet från både privat och offentlig sektor. Magisterexamen i psykologi med påbyggnad i pedagogik. Arbetar med individ, grupp, organisation. Har erfarenhet av medling både på individ- och gruppnivå, samt intervjuer och kartläggningar vid arbetsplatskonflikter. Har vidareutbildning inom NVC (Non Violent Communication), samt har gått Thomas Jordans konflikthanteringsutbildning.
E-post: susann@ledarskapsbolagetiblekinge.se
Telefon: 0709-307051
Webbplats: www.ledarskapsbolagetiblekinge.se


Västsverige


Sven-Olof Krantz

Organisationskonsult, psykolog med steg 1 i kognitiv beteendeterapi, ingenjör, universitetsadjunkt och doktorand. UGL-handledare och handledare i Myers-Briggs Type Indicator och Firo B. 27 års erfarenhet på olika chefspositioner i SKF. Sedan 12 år lärare vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet inom ämnet arbets- och organisationspsykologi. Arbetar med organisation, grupp och individ.
E-post: sven-olof.krantz@psy.gu.se
Telefon: 031-7861683
Mobiltelefon: 0709-226400
Webbplats: www.gbgarbetspsykologi.se


Lars Moser

Leg. psykolog med specialinriktning mot arbets- och organisationspsykologi sedan mitten av 1980-talet. Lars har tidigare arbetat som organisationskonsult inom FHV, som kompetens- och ledarutvecklare på Ericsson AB samt under de senare åren som managementkonsult inom mindre privata företag som Sandahl Partners, Ledarkraft, Kredo Utveckling AB och sedan 2009 på Milega AB. Idag arbetar Lars framförallt med olika typer av utvecklingsuppdrag och ledarutbildningar inom den offentliga såväl som inom den privata sfären. Konflikthantering och utbildning/handledning inom området är med tanke på uppdragens art naturliga delar av Lars arbetsvardag.

E-post: lars.moser@milega.se
Telefon: 0706-88 49 59
Webbplats: www.milega.se


Anne-Christine Smith

Socionom med fortbildning inom pedagogik, konfliktlösning/medling, arbets- och organisationspsykologi, förändringsprocesser samt St Lukasstiftelsens 3-åriga utbildning i psykosocialt arbetssätt. Mer än 25 års erfarenhet som konsult. Hon är författare till boken "Giraffspråket. Känslans kommunikation - en väg till kontakt och förändring."
E-post: anne-christine@smithutveckling.se
Telefon: 031-21 23 61, mobiltelefon: 0708-10 87 20
Webbplats: www.smithutveckling.seÖstergötland


Helene Chirgwin 

Personalvetare, organisationskonsult och coach. Helene har tidigare arbetat som personalsekreterare inom kommunal verksamhet, organisationskonsult och beteendevetare inom företagshälsovården och är sedan 2005 verksam som organisationskonsult och coach i det egna företaget Chirgwin Consulting AB. Helene åtar sig uppdrag inom organisations-, lednings- och grupputveckling, psykosocial arbetsmiljö, konflikthantering och kränkande särbehandling. Helene anlitas som föreläsare, handledare, utredare och medlare. Helene är certifierad i ett flertal processverktyg som alla vilar på vetenskaplig grund. Förutom dessa verktyg har Helene deltagit vid ett flertal utbildningar inom konflikt och konflikthantering och vuxenutveckling i arbetslivet för Thomas Jordan. Helene har också gått utbildning för Ståle Einarssen med flera kring kränkande särbehandling och faktaundersökningsmetoden. Helene kan genom samarbete med ett flertal konsulter också åta sig större uppdrag.
E-post: helene@chirgwinconsulting.se
Mobil: 073-8262975
Webplats: www.chirgwinconsulting.se


 

Stockholm


Gunilla Barrskog

Gunilla arbetar med team och ledningsgrupper för att skapa hållbara organisationer, hållbart ledarskap och bättre hälsa på jobbet. I det arbetet ingår perspektiven organisations-, grupp- och individnivå i de flesta uppdrag. Gunillas nyckelkompetenser är ledning-ledarskap, stress-krishantering, konflikthantering och arbetsplatskonflikter men också individ- och grupphandledning ofta med fokus på kommunikation samspel, ledning och utveckling.
Gunilla lägger stor vikt vid motivation och förändringsprocesser för hållbar utveckling på ett djupare plan.

Gunillas erfarenhet och roller är organisationskonsult, beteendevetare, gruppterapeut, processkonsult, facilitator, ledarskapslärare, personalchef, friskvårdskonsulent, debriefing- & ACT-handledare samt utbildad i kris- och konflikthantering.

E-post: gunilla@barrskog.se
Webbplats: http://www.barrskog.se/
Telefon: 073-332 70 73,


Elisabeth Berggård

Civilekonom, har arbetat som personalchef i sexton år inom statlig myndighet och detaljhandel. Elisabeth är sedan 10 år verksam som konsult i eget företag med ledarutbildningar, chefshandledning och teamutveckling. Hon är UGL-handledare sedan 1997, arrangerar och leder egna UGL-kurser och även UGL-kurser åt Umeå Universitet för studenter på läkar- och tandläkarlinjen.
I sitt företag arbetar Elisabeth även med arbetsgrupper som har konflikter. Detta sker genom tvådagars utvecklingsseminarier med medarbetare och chef, där fokus ligger på kartläggning av nuläget och handlingsplan inför framtiden. Under dagarna ingår även utbildningsmoment kring bland annat gruppdynamik och konflikthantering. Effekterna av dessa insatser brukar bli att konfliktpunkterna tydliggörs och kan hanteras och att fokus sedan kan förflyttas till sakfrågorna.
Elisabeth utför även uppdrag i norra Sverige (utgående från Umeå och Luleå)

E-post: info@scilla.se
Webbplats: www.scilla.se
Telefon: 08-624 08 28, 070-299 78 28


Annika Bramsen

Organisationskonsult och gestaltterapeut med fortbildning inom områden som till exempel konflikthantering, medling och grupprocesser. Annika arbetar med såväl direkt stöd vid konflikter som med utbildning och förebyggande insatser. Hon har sedan slutet av 80-talet arbetat med ledarutveckling, coaching och olika typer av förändringsprocesser och har därmed mött organisationers situation och utmaningar både i perioder som präglats av stark tillväxt och framtidstro och i perioder som präglats av brist på lönsamhet och neddragning av verksamheten. Har också lång erfarenhet av eget ledarskap i olika former och av ledningsgruppsarbete.
 
E-post: annika.bramsen@consultus.se
Telefon: 08 - 51 90 95 00; mobiltelefon: 0708 - 81 30 38
Webbplats: www.consultus.se


Eva C Johansson

Har arbetat som organisationskonsult sedan 1985, först några år som internkonsult och sedan 1988 i eget företag. Hon arbetar med ledarskap, medarbetarskap och lagutveckling, är UGL-, THE-handledare och bl.a certifierad i MBTI, Teamsynk. Stress, konflikthantering, coaching och utvecklande samtal är delar av hennes specialiteter. Hon arbetar med näringsliv, offentliga förvaltningar och idéburna organisationer. Utöver konsultjobbet är Eva C konstnär – akvarellist. Hon använder ibland med målandet i övningar med sina deltagare.
E-post: eva.c.johansson@telia.com
Telefon: 08-931500
Webbplatser: www.consultobild.se
www.forandringsarbetarna.nu


Michel Riddez

Utbildad och auktoriserad strukturell analytiker. Michels inriktning är att hjälpa individer att få klarhet över sin livssituation och han handleder dessutom idag personalgrupper, organisationer och flera medelstora företag. Genom strukturell dynamik, som har starkt släktskap med systemtänkande, utforskar Michel gemensamt, individuellt eller i grupp den objektiva verkligheten. Michel hjälper gruppen att klargöra tydliga mål och deras nuvarande utgångspunkt. I arbetsgrupper, ledningar och individer i personalgrupper undersöks olika antaganden som görs, eller idéer som finns, för att se om de är relevanta i den aktuella verkligheten. 
Michel har också kurser i ”Ärligt ledarskap” som hjälper chefer att ha de ”svåra” samtalen och ge dem större kapacitet för att ta upp saker sanningsenligt och objektivt, utan att såra.

Michel Riddez är tidigare utbildad skådespelare på teaterhögskolan i Göteborg 1984 - 87, och har arbetat som skådespelare på  Gävle folkteater, Norrbottensteatern, Riksteatern och medverkat i olika TV- serier och filmer.

Telefonnummer: 070-796 06 29
Webbplats: www.spearhead.nu
E-post: michel.riddez@spearhead.nu


Lillemor Starlander

Certifierad coach vid ICF (International Coach Federation), diplomerad organisationskonsult vid GestaltAkademin i Skandinavien, socionom som grund. Har erfarenhet som utredare, ombudsman, personalchef, organisationskonsult och coach i ledarskap. I dag med inriktning mot kunskapsföretag i Stockholm, en del utlandsägda.

Hög arbetsbelastning, stress och konkurrens medför press på relationer och arbetsklimat som irriterar och hindrar både affärsutveckling och välbefinnande. Lillemor hjälper gärna till med att klarlägga situationen, räta ut frågetecken och coachar er till att ”snitsla en bana” att komma vidare.

E-post: ls@initiativkonsult.se
Telefon: 0709-68 68 50
Webbplats: www.initiativkonsult.se


Gunilla Thor

Leg.psykolog med specialistbehörighet i arbetspsykologi och konsultation/handledning. Gunilla har arbetat som organisationskonsult sedan 80-talet. Hon har bl. a. varit lärare/forskare/konsult/ledare inom försvaret och skogsbruket.
Idag arbetar Gunilla huvudsakligen i olika typer av utvecklingsuppdrag på individ-, grupp och organisationsnivå i såväl näringslivet som i offentlig verksamhet. Gunilla arbetar med konflikthantering - såväl i utbildning - ”Kommunikation och konflikthantering” - som i direkta konflikthanteringsuppdrag. Gunilla använder sig av många olika metoder i dessa uppdrag beroende på konfliktens art och situationen i övrigt.

E-post: gunilla.thor@credensa.se eller guth@algonet.se
Mobiltelefon: 070-6088464; telefon: 08-876869
Webbplats: www.credensa.se


 

Mellansverige


Ulla Bäckmark (Uppsala)

Auktoriserad socionom och beteendevetare. Ulla har lång erfarenhet som konsult i konflikthantering och kommunikationsutveckling både vad gäller individ–grupp och organisation. Hon driver företaget UB Konflikt & Utveckling baserat i Uppsala men samarbetar i ett stort nätverk med andra aktörer på marknaden, bl.a. Martin Little vid KCC International, London, och Thomas Jordan och Titti Lundin vid Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Se även intervjun med Ulla Bäckmark i Special-sektionen.
E-post: ulla.backmark@telia.com
Webbplats: http://www.konfliktochutveckling.se
Telefon: 018-244 661; Fax: 018-29 30 90; Mobiltelefon: 070-824 87 70.


Marie Kreü och Maria Wirén Öberg (Örebro)

Efter mångårigt arbete (sedan 1978) med utveckling av individer, grupper och organisationer vet vi att A och O i en organisation är bra kommunikation, tidig problemlösning och konflikt­hantering. Vi har efter att ha arbetat ensamma i många år, beslutat att alltid arbeta tillsammans i konfliktärenden, vilket ger ett stort mervärde. Efter tio års samarbete har vi byggt en unik kompetensbank. Vi gör varandra bättre och utför arbetet effektivare. Vi höjer kvalitén och sänker kostnaderna, genom att lösa långvariga konflikter. Olösta konflikter medför onödigt lidande, sämre produktivitet och lönsamhet.

Inom ramen för konfliktärenden arbetar vi med kartläggning, inventering, konfliktdiagnos och konflikthantering, handledning, utbildning och föreläsning. De metoder vi använder baseras bl.a. på modeller och erfarenheter från Thomas Jordan, Friedrich Glasl och Johan Galtung.

Marie Kreü
• Leg sjuksköterska med specialitet psykiatri
• Kognitiv beteendeterapeut
• Fördjupning inom ACT (Acceptance Commitment Therapy)
• Certifierad i Jungs psykologiska typer JTI samt flera ledarskapsutbildningar
• Fortbildning i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister
• Handledarutbildning
• Egna erfarenheter som chef

Maria Wiren Öberg
• Socionom
• Kognitiv beteendeterapeut
• Handledarutbildning med systemteoretisk grund
• Fördjupningsutbildning i ACT(Acceptance and Commitment Therapy)
• Fortbildning i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister
• Certifierad i att arbeta med Verksamhets-Stress-Arbetsmiljö- och LedarskapsProfilen enligt SMC, StressManagementCenter
• Egna erfarenheter som chef

Webbplats: http://www.connect-us.se

Marie Kreü
Tel: 019-12 70 35
E-post: marie@connect-us.se

Maria Wirén Öberg
Tel: 019-12 70 24
E-post: maria@connect-us.se


Gertrude Lundholm-Fuchs (Edsbyn)

Organisationskonsult i eget bolag sedan 1995, tekniker med erfarenhet som industriledare, handledarcertifierad och utbildar bl a inom UGL, hela THE-konceptet, Myers Briggs, SDI och konflikthantering. Utbildningen hos Thomas Jordans avslutas under våren 2006.
Huvudinriktningen är självkänslans betydelse för ett bra resultat både i arbetslag med samarbetsproblem och individens påverkan och plats i gruppen. Ledningsgruppens ansvar och inflytande, egna behov kopplat till konflikter och kommunikation är andra områden. Arbetssättet är i huvudsak processinriktat i såväl enskilda fall som i arbetet med arbetsgrupper och idrottslag. Kunderna finns inom såväl offentlig och kommunal förvaltning som inom privat sektor. Nätverken består av konsulter över hela landet.

Fuchs Utveckling AB, Fallrisgatan 24, 828 31 EDSBYN
E-post: gertrude@fuchs.se
Telefon: 0271-220 88; Fax: 0271-220 87; Mobiltelefon: 070-66 220 88


 

Norra Sverige


Katja Ekvall-Magnusson (Skellefteå och Stockholm)

Utbildad medlare vid Luleå tekniska universitet, fil. kand i rättsvetenskap, ett års studier i arbets- och organisationspsykologi vid Umeå Universitet. Driver företaget Medlaren - konfliktvägledning i arbetslivet, norrlandsbaserat . Har växlat mellan att jobba som anställd chef och ledare med personalansvar i såväl privat, ideell som offentlig sektor och jobba som organisationskonsult i eget företag. Jobbar förebyggande och/eller i pågående konflikter, vägleder individuellt och grupper med konflikthantering som fokus.

Arbetar gärna med medling som en metod i konflikthanteringen, både gruppmedling och mellan två parter men använder sig av en bred palett av olika tekniker, metoder och erfarenheter som syftar till att förbättra arbetsplatsklimatet. Jobbar ofta tillsammans med ytterligare någon konsult som finns i nätverket för att säkerställa högsta möjliga kvalitet i uppdragen.

E-post: katja@medlaren.se
Webbplats: www.medlaren.se
Telefon: 070-67 197 17


Maggi Isaksson (Luleå)

Personalvetare med inriktning mot utbildning sedan början av 1990-talet. Jag har sedan 1992 arbetat med utbildning, grupputveckling, stresshantering, ledarstöd samt konflikthantering/medling. Konflikthantering och processledning har varit ett tydligt fokus de senaste 10-åren. Som Arbets-& organisationskonsult arbetar jag främst med grupprocesser, utveckling av chefer, coachande samtal, krishantering och tredjepartsamtal. Har certifiering i SDI, DISC samt påbörjat ICF:S coachutbildning.

E-post: maggie.isaksson@gmail.com
Telefon: 0730-307595


Lotta Lindgren (Luleå)

Leg. sjuksköterska, Leg psykoterapeut, bildterapeut. Handledar- och lärarutbildad vid Umeå universitet samt DISC- och UGL-handledare.

Genom att kombinera min erfarenhet som psykoterapeut, handledare och konsult kan jag arbeta med komplexa förändringsprocesser i organisationer på olika nivåer. Förtroendefulla relationer är min specialitet. Arbetar med att skapa mer lust, glädje och stolthet hos dem jag möter och är van att hantera svåra möten med olust, konflikter och kriser och vill både utmana ledare att samla mod och kompetens vid såväl förändring som vid svåra kriser.

Jag arbetar med psykoterapeutisk behandling, grupphandledning, handledning av chefer i att leda sig själva och andra, hantera kriser och konflikter och svåra samtal. Arbetar med mer eller mindre känsliga utredningar, kartläggningar och bedömningar och utmanar chefer och ledningsgrupper att ta viktiga, ibland obekväma beslut. Har kompetenser kring grupprocesser, utveckling av team, coachande samtal för både chefer och anställda, kartläggning av psykosocial arbetsmiljö, bildgrupper, konflikthantering, trepartsamtal, processledning. Har certifiering i SDI, UGL, GDQ, DISC, Energidrivande team och ledarskap.

E-post: lotta@lottalindgren.se
Webbplats: http://www.lottalindgren.se
Telefon: 070-534 33 24


Stefan Wallström (Skellefteå)

Personalvetare med specialinriktning mot arbets- och organisationspsykologi sedan slutet av 1990-talet. Stefan har sedan 2002 arbetat med arbetsmiljöfrågor ur framför allt ett organisatorisk och socialt perspektiv. Kompetensutveckling har varit ett tydligt fokus de senaste tolv åren. Som Arbets-& organisationskonsult inom företagshälsan har Stefan dessutom uppdrag inom bl.a. grupputveckling, stresshantering, sömnskola, ledarstöd, konflikthantering samt mobbningsutredningar (utbildad i metodiken faktaundersökning i Norge). Styrkan hos Stefan ligger i den personliga kontakten, engagemanget och pålitligheten.

E-post: stefan@vikanutveckling.se
Telefon: 070 582 63 19


 

Jordan, T. (2013), http://www.socav.gu.se/Samverkan/arbetsplatskonflikt/, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.