Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Välfärdsbygge och filosofi i samma tradition

News: Nov 19, 2013

Henrik Lundberg har tillsammans med kollegor vid Sociologiska institutionen i Lund fått finansiering från Vetenskapsrådet för att studera förhållandet mellan värdfärdsstatens framväxt och den filosofiska strömning som dominerat universitetsfilosofin i Sverige under efterkrigstiden.
– Det finns en intressant relation, tänker vi oss, mellan den så kallade analytiska filosofin som har dominerat i Sverige och välfärdsstatens uppbyggnad, säger Henrik Lundberg.

Det finns framförallt två stora strömningar inom västerländsk filosofi, den analytiska och den kontinentala traditionen. Den förstnämnda har sitt ursprung i en anglosaxisk kontext och utmärks av begrepp som logik, analys och vetenskapsfilosofi, medan den kontinentala inriktningen har en inriktning mot begrepp som den mänskliga existensen, engagemang och historisk förståelse. Den analytiska filosofin har passat väl ihop med den rationalitet och sociala ingenjörskonst som kännetecknar det svenska välfärdsbygget. Den kontinentala traditionen har däremot fram till ganska nyligen varit marginaliserad inom svensk universitetsfilosofi.

– Framförallt under den tidiga efterkrigstiden var vi i Sverige mycket influerade av England och USA, säger Henrik Lundberg, men under de senaste decennierna har den analytiska filosofitraditionen ¬ blivit utmanad. Vi tänker oss att detta har skett i takt med att andra berättelser om det moderna Sverige vuxit fram. Huvudberättelsen under tidig efterkrigstid är den om Sveriges förvandling från ett fattigt bondesamhälle till ett rationellt organiserat, demokratiskt, urbaniserat och industrialiserat välfärdssamhälle. Denna utmanas efter hand av alternativa berättelser som ställer sig kritiska till centrala drag i huvudberättelsen, t.ex. den feministiska, upplysningskritiska och ”gröna” berättelsen. Det har inneburit att man i svensk filosofi alltmer börjar öppna sig för nya filosofiska områden och även för filosofier som tidigare kraftfullt avvisats. Den kontinentala traditionen har återigen gjort sig påmind.

Syftet med projektet är att undersöka om det finns en beröringspunkt mellan föreställningen om en rationell, vetenskapsförankrad och metafysikfientlig filosofi och berättelsen om det moderna Sverige som ett rationellt organiserat, vetenskapsbaserat och metafysikfritt samhälle.

Forskningsprojektet som pågår i tre år heter Universitetsfilosofin i det svenska efterkrigstidssamhället och sker i samarbete med Sociologiska institutionen vid Lunds universitet. Professor Carl-Göran Heidegren är projektledare. Övriga deltagare i projektet är universitetslektor Klas Gustavsson.

För mer information, kontakta Henrik Lundberg

Läs en sammanfattning av projektet
 

BY:

Page Manager: Anders Östebo|Last update: 2/21/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?