Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Publikationer

Här följer en lista på olika typer av publikationer, såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga. Kontakta respektive författare för att få tillgång till texterna.


Rapporter i rapportserien från Institutet för stressmedicin.

New Public Management i kommunal praktik. En studie om chefers möjlighet att hantera styrning inom verksamheterna Vatten, Gymnasium och Äldreomsorg (2014)

Tina Forsberg Kankkunen, Eva Bejerot, Lisa Björk, Annika Härenstam

ISM-RAPPORT 15

Slutrapport, Chefskapets förutsättningar och konsekvenser

ISM-rapport 14:1

Appendix kap 5, slutrapportAppendix kap 9, slutrapport


ISM-rapport 14:2

Beskrivning av förändringsprocessen i organisation D 1 VBeskrivning av förändringsprocessen i organisation A 1 T

 Chefers rörlighet i offentlig sektor

ISM-RAPPORT 12

Teknisk rapport från CHEFiOS projektet, Göteborgs universitet

ISM-RAPPPORT 13 

Övriga rapporter

CHEFiOS RAPPORT SDF Lundby 2012-2015 161109

Rapport från Park och Naturförvaltningens arbete med Chefios-konceptet under åren 2013-2014

Rapport om Nyttiggörandeprojektet 2013-2015 på Område 3, SU, utifrån Chefios kartläggning av chefers förutsättningar


Vetenskapliga artiklar

Björk L, Forsberg Kankkunen T, Bejerot E. (2011) Det kontrollerade chefsarbetet - variationer i könsmärkta verksamheter. Arbetsmarknad och Arbetsliv 17, nr 4
I denna kvalitativa studie av organisationsanalyserna i CHEFiOS visas hur styrningen som kommer uppifrån sipprar ner i organisationen och hur det påverkar chefernas arbetssituation. Analysen visar att olika logiker och handlingsmönster inom kvinnodominerade och mansdominerade verksamheter får skilda konsekvenser för hur kärnverksamheterna hanterar de ökande kraven på standardisering och ekonomisk effektivitet.”

Berntson E, Wallin L, Härenstam, A. (2012) Typical situations for managers in the Swedish public sector: cluster analysis of working conditions using the Job Demands-Resources model. International Public Management Journal, 15 (1), 100-130.
Svaren på enkätfrågor om olika typer av krav och resurser för chefer analyserades med hjälp av klusteranalys. Åtta typsituationer (kluster) identifierades. Varje kluster representerade en arbetssituation där cheferna upplevde sin situation på likartat sätt. Analysen visade på stora skillnader i arbetssituationer för cheferna i studien. Det finns chefer som trivs, mår bra och upplever att de gör ett bra jobb. Dessa chefer återfinns i klustret som kallas för De gynnade. I den andra änden av skalan finns chefer som sover dåligt på nätterna, känner olust varje dag de går till jobbet, vill sluta som chef och som upplever att de inte utför ett bra jobb. De cheferna finns i klustret De motarbetade. Arbetssituationen i form av chefsspecifika krav och resurser har med andra ord mycket höga samband med hur chefer mår och presterar. I en pågående analys följs klustren efter två år med hälsa, stress och intention att vilja lämna organisationen som utfall.

Björk,L.; Bejerot, E.; Jacobshagen, N. & Härenstam, A. (2013) I shouldn’t have to do this: Illegitimate tasks as a stressor in relation to organizational control and resource deficits. Work & Stress, Vol. 27, No. 3, pp. 262--‐277
Illegitima arbetsuppgifter är ett relativt nytt begrepp inom stressforskningen och har i tidigare studier visat sig ha stor betydelse för stress, hälsa och kontraproduktivt beteende. I denna artikel har vi undersökt med flernivå analys om och vad på organisationsnivå som kan förklara skillnader mellan organisationer i omfattningen av chefernas ”onödiga” och ”orimliga” arbetsuppgifter (de två delkomponenterna i Illegitimate task begreppet). Resultat av flernivåanalyser visar att ju otydligare en organisation uppfattas av sina chefer, med orättvis och oklar beslutsstruktur och resursallokering, desto mer ägnar sig cheferna åt illegitima arbetsuppgifter. Resursbrist hade däremot inget tydligt samband. Kvinnor utför mer illegitima arbetsuppgifter än män och även stort antal underställda har samband med mycket illegitima arbetsuppgifter.

Dellve L, Andreasson J, Jutengren G. (2013) Hur kan stödresurser understödja hållbart ledarskap bland chefer i vården? Socialmedicinsk tidskrift, 2013:6;866-877.

Wallin L, Pousette A, Dellve L. Span of control and the significance for public sector managers’ job demands: A multilevel study. Economic and Industrial Democracy June 10, 2013 0143831X13488002
http://eid.sagepub.com/content/early/2013/06/10/0143831X13488002

Analyser med flernivåanalyser visar att kraven på chefer ökar med antal underställda (hög chefskvot). Inte bara den egna situationen påverkar, att arbeta i en organisation där även övriga chefer har många underställda ökar belastningen för cheferna. Sambanden är giltiga för alla verksamheter även om det finns stora variationer mellan verksamheter. De kvinnodominerade verksamheterna skola och vård/omsorg har ofta mer än dubbelt så många underställda som de mer mansdominerade tekniska verksamheterna.

Björk L, Szücs, S, Härenstam A. (2014) Measuring capacity to perform across local government services – managers’ perceptions, kommande i International Journal of Public Sector Management Vol 27 Nr 1.
Ett nytt mått, OCAP (Organisational CApacity to Perform), har utvecklats, prövats och visat sig ha goda psykometriska egenskaper. Måttet är ett värdefullt komplement till alla de externa mätningar av brukartillfredsställelse och verksamheternas resultat som kommit att bli mycket vanliga inom offentlig sektor. OCAP tar fasta på de operativa chefernas egna bedömningar av förutsättningar de har för att göra ett gott arbete. Variansen i OCAP påverkas inte bara av förhållanden specifika för den enskilde chefen, 12 % av variansen beror på förhållanden på förvaltningsnivå. Måttet är tänkt att användas i kommande studier och har stor praktisk betydelse då det är verksamhetsneutralt; det kan alltså användas för att jämföra förutsättningarna i olika typer av offentliga verksamheter.
Länk till Göteborgs universitets databas

Björk, L & Härenstam A (2016). Differences in organizational preconditions for managers in genderized municipal services. Scandinavian Journal of Management. 32: 209-219. http://authors.elsevier.com/sd/article/S0956522116302627

Corin L, Berntson E, Härenstam A (2016). Manager’s turnover in the Public sector. International Journal of Public Administration. 39(10), 790-802.

Corin, L & Björk, L. (2016). Job demands and Job Resources in Human Service Managerial Work. An External Assessment Through Work Content Analysis. Nordic Journal of working life studies, vol 6, nr 4, 3-29. DOI 10.19154/njwls.v6i4.5610.

Gillberg G & Lindgren H (2017). Distribution av förändringsintentioner: om styrning och handlingsutrymme i fyra förändringsarbeten. Arbetsliv i omvandling [Work Life in Transition], 01, 1-36.

Cregård A, Corin L & Skagert K (2017). Voluntary Turnover Among Public Sector Managers: A Review. Scandinavian Journal of Public Administration. Vol 21, No 2, 89-114.

Gillberg G & Lindgren H (2017). Distribution av förändringsintentioner: om styrning och handlingsutrymme i fyra förändringsarbeten. Arbetsliv i omvandling [Work Life in Transition], 01, 1-36.

Cregård A, Corin L & Skagert K (2017). Voluntary Turnover Among Public Sector Managers: A Review. Scandinavian Journal of Public Administration. Vol 21, No 2, 89-114.

Bokkapitel

Berntson E, Härenstam A, Wallin L. (2012) Chefens perspektiv. En studie om hur chefer har och om förutsättningar för att vara chef. Strategi och ledarskap, Bonniers ledarskapshandböcker. Bonniers Publishing AB.

Härenstam A, Björk L & Corin L (2013). Dags att ge offentliga sektorns chefer bättre villkor för att leda. Pp105-126. I Leda mot det nya. En forskningsantologi om chefskap och innovation. Red Kreuger M, Crevani l & Larsen K. Vinnova.

Ladda ner boken här

"Leda mot det nya"

Härenstam A, (2013) En bra organisation- så ser den ut. Tidskrift för Kriminalvård, nummer 4, s 4-10

Szücs S, Dellve L, Björk L, Härenstam A, Jutengren G, Ljungblad C (2015). Organisatoriska vägar till hälsa: Långsiktigt hållbar förändringsarbete och chefskap I kommuner. Slutrapport till AFA försäkring. Forskningsprojekt Dnr 100280. https://www.afaforsakring.se/forskning/projektkatalog/projektledare/27458

Härenstam A, Andreasson J, Allard K, Berntson E, Björk L, Corin L, Dellve L Jutengren G, Pousette A, Skagert K, Stengård J (2015). Chefsrörlighet och chefshållbarhet I kommunala förvaltningar. Slutrapport till AFA försäkring. Dnr 100100. https://www.afaforsakring.se/forskning/projektkatalog/Projekt/4323/

Corin, L & Björk L (2017). Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna. Stockholm, SNS förlag.

Cregård, A., Berntson, E. & Tengblad, S. (kommande). Att leda i en komplex organisation – utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig sektor. Stockholm: Natur och Kultur.

Konferensbidrag

1. ”Competition and Co-operation: Two Logics of Governance in Organizing Public Sector Reform”, paper av Stefan Szücs, presenterat vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte och 40-årsjubileum, Göteborg den 30 september-1 oktober 2010.
2. CHEFiOS – ett FoU-projekt som fokuserar på förutsättningarna för att vara chef i offentlig sektor. Linda Wallin, Anders Östebo, Annika Härenstam, Forum för arbetslivsforskning, Luleå 2011.
3. Two Logics of Governance in Organizing Public Sector Reform, Stefan Szücs. The 27th EGOS Colloquium 'Reassembling Organizations, Göteborg, den 7-9 juli 2011.
4. Typical situations for managers in the Swedish public sector: associations with turnover intentions and employability.
Berntson, E., Wallin, L. & Härenstam, A. (2011). The 15th Conference of the European Association of Work and Organizational Psychology, Maastricht, May 25-28.
5. Patterns of psychosocial working conditions as predictors of public sector managers sustainabi¬lity: a two year follow up. Linda Wallin, Erik Berntson, Annika Härenstam. Konferensen Arbetslivets föränderlighet: Individ-, organisations- och metodperspektiv, Forum för arbetslivsforskning Stockholm 2013.
6. Hur New Public Management fäster i olika kommunala praktiker: En analys av styrning inom tekniska och människovårdande verksamheter. Tina Forsberg Kankkunen, Eva Bejerot, Annika Härenstam. Konferensen Arbetslivets föränderlighet: Individ-, organisations- och metodperspektiv, Forum för arbetslivsforskning, Stockholm 2013.
7. Organisational prerequisites for public sector managers in Sweden. A survey-feedback intervention. Anders Pousette, Erik Berntson, Annika Härenstam, Hans Lindgren, Stefan Szücs and the CHEFiOS research group. 16th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, Münster, 2013, Tyskland
8. “Competition and Co-operation: Two Logics of Governance in Organizing Local Public Sector Reform in Sweden 2004, 2008 and 2012”, paper presenterat av Stefan Szücs vid XXII Nordiska kommunforskarkonferensen (NORKOM) i Åbo den 22-23 november 2013.
9. Improving organizational prerequisites for public sector managers – a follow-up study with long-term effects. Erik Berntson, Annika Härenstam, Hans Lindgren, Anders Pousette, Stefan Szücs.  11th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology, London, april 2014.
10. Patterns of psychosocial working conditions as predictors of public sector managers sustainability: a two year follow up. Corin, L., Berntson, E. och Härenstam, A. (2014) 11th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology, London, april 2014.
11. A gender perspective in the relationship between work demands, boundary setting strategies and organizational flexibility in work-family conflict among managers in the public sector. Karin Allard, Anders Pousette, Ellinor Tengelin, Annika Härenstam, & Lotta Dellve. The 7th Nordic Working Life Conference, Göteborg, Sweden, Juni 2014
12. Patterns of psychosocial working conditions as predictors of public sector managers’ sustainability: a two year follow up. Linda Corin, Erik Berntson, Annika Härenstam. 11th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology, London, april 2014.

Workshop om interventionsforskning

Vid konferensen ”Arbetslivets föränderlighet” i Stockholm 2013, presenterades och diskuterades resultat från Chefios projektets intervention
Medverkande: Gunnar Aronsson Stockholms universitet, Erik Berntson Stockholms universitet, Magnus Sverke Stock­holms universitet, Gunnela Westlander, Stockholms universitet, Annika Härenstam Göteborgs universitet, Per Lindberg Högskolan i Gävle, Anders Pousette Göteborgs universitet.
Abstracts: Konferensen Arbetslivets föränderlighet: Individ-, organisations- och metodperspektiv, Stockholm 2013, Forum för arbetslivsforskning
http://falf.se/konferens-2013/files/2013/05/FALF2013Abstractbok.pdf.

Populärvetenskaplig presentation av projektet

Så skapas goda jobb och väl fungerande verksamhet i offentlig sektor

 


 

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2018-01-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?