Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Doktorsavhandlingar utgivna vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

1 Jonsson, Dan: Interpersonell relationer. En vidareutveckling av några utbytes­teoretiska ansatser. 1969. Del 1 och 2.
2 Hart, Horst & von Otter, Casten: Lokal lönebildning. En sodologisk for­mulering av ekonomiska differentieringsprocesser. 1972.
3 Liljeström, Rita: Uppväxtvillkor, samspelet mellan vuxna och barn i ett förän­derlig: samhälle. 1973.
4 Eriksson, Kjell: Facklig demokrati. 'Begrepp och utvecklingstendenser. 1973.
5 Friberg, Mats: Maktpolitik, maktbalans ochfred. En teoretisk kritik av rea­lism. 1974.
6 Osei-Kofi, Ebenezer: Marriage and the Family. A study of Soäal Change in Ghana. 1974.
7 Bäck-Wiklund, Margareta & Lindfors, Hans: Eokalsamhället som livs­form. Idé och verklighet. 1974.
8 Dagler, Stefan (numera Karlsson): Sociologins metodintresse. 1974.
9 Berg, Lars-Erik: Människans födelse. En socialpsykologisk diskussion kring. G H Mead och J Piaget. 1976.
10 Kemeny, J: Interactionist Approach to Macro Sociology. 1976.
11 Muga, David: A field of Seeds. Social Mobility and Social Change in West Bengal hill village. 1977.
12 Törnqvist, Rolf: Människors samhällsomständigheter. 1977.
13 Andersson, Sten: Existens och sexualitet - En interaktionistisk tolkning av psykoanalysen. 1977.
14 Forsén, Bo: Kritik av rollteorin. 1978.
15 Leissner, Tom: Mot dryckenskap. 1978.
16 Teeland, Lawerence: Keeping in Touch - The Relation between Old People and their Children. 1978.
17 Orban, Pal: Massmedier - de nya folkrörelserna. Kultur och normativ integra­tion i det svenska samhället. 1978.
18 Hellberg, Inga: Studier i professionell organisation. En professionsteori med tillämpning på veterinäryrket. 1978.
19 Svensson, Lennart: Från bildning till utbildning. Del 1-3. 1978.
20 Özdalga, Elisabeth: 1 Ataturks spår. 1978.
21 Karlsson, Ulf: Alternativa produktionssystem till Eine-produktion. 1979.
22 Lindskoug, Kerstin: Hänförelse och förnuft. Om karisma och rationalitet i Max Webers soâologi. 1979.
23 Hofmaier, Bernd: Montagearbetare. 1980.
24 Björnberg, Ulla: Uvsform och samhällsliv som välfärd. 1980.
25 Svensson, Roland: Offentlig socialisation. Det nya fritidshemmet i teori och praktik. 1981.
26 Bjelvehemmar, B, Olsson, H: Samspel och omvårdnad. Analys av utbild­ning, organisation och samspel inom vården. 1982.
27 Lennartsson, Hilda: Struktur och organisation. Några förutsättningar för hyresgästinflytande i bostadsförvaltningen. 1982.
28 Donoghue, Edwin: The Illusion of the Absolute. A Critical Study of the Marxian Concept of Alienation and its Hegelian Foundation. 1982.
29 Hörte, Sven-Ake: Medbestämmande. En analys av kontaktmönster mellan parter vid arbetsställen. 1983.
30 Karlsson, Svante: Oil and the World Order. 1983.
31 Streiffert, Helena: Studier i Svenska Kvinnorörelsen. 1983.
32 Hart, Margareta: Arbetslösa ungdomar i beredskapsarbete. 1984.
33 Meziane, Abdesselam: Maghreb. Ett islamiskt samhälle i historiskt soäolo- gisktperspektiv. 1984.
34. Andersson, Kerstin (numera Segesten): Omvårdnad och trygghet. En metateoretisk
35. Fürst, Gunilla: Reträtten från mansjobben. En studie av industriarbetande kvinnor och arbetsfördelningen mellan könen på en intern arbetsmarknad. 1985.
36 Gustavsson, Bengt-Ove: Planering och välfärd för äldre. En sociologisk analys av planeringsmodeller och världsuppfattning inom den kommunala äldreomsorgen. 1985
37 Kollind, Anna-Karin: Freud och verkligheterna. Psykiskt, organiskt och socialt i Freuds tidiga tänkande. 1986.
38 Karlsson, Jan Ch: Begreppet arbete. 1986.
39 Soidre-Brink, Tiiu: Boendets förändring och kollektivt handlande. 1987.
40 Peterson, Abby: Women in Political Movement. 1987.
41 Cwejman, Sabina (numera Holstein-Beck): Befrielse eller exploatering?
42 Per Månson: Från Marx till Marxismen: En studie av Karl Marx och Marx­ismens framväxt. 1987.
43 Gustafsson, Rolf: Traditionernas ok - Den svenska hälso- och sjukvårdens organisering i historie-sociologisktperspektiv. 1988.
45. Eriksson, Bengt Erik: Vägen till centralhospitalet. Två studier om den anstaltsbundna sinnessjukvårdens förhistoria i Sverige. 1989
46. Fredholm, Eva: Sin lön värd. 1989
47. Boglind, Anders: Medarbetare och medlem. Individuell och kollektiv rationalitet i arbetslivet. 1989
48. Palmblad, Eva: Medicinen som samhällslära. 1990
49. Lindholm, Margareta: Talet om det kvinnliga - Studier i feministiskt tänkande i Sverige under 1930-talet. 1990
50. Sundqvist, Göran: Vetenskapen och miljöproblemen - en expertsociologisk studie. 1991
51. Grundén, Kerstin: Människa och organisation, ADB-system. Mot en människoorienterad syn på systemutveckling. 1992
52. Castro, Freddy: Bortom den nya medelklassen. Durkheim och de moderna professionella yrkesgrupperna. 1992
53. Lindgren, Sven-Åke: Den hotfulla njutningen - att etablera drogmissbruk som samhällsproblem 1890-1970. 1993
54. Holmberg, Carin: Det kallas kärlek. 1993
55. Kuusela, Kirsti: Integration i invandrartäta bostadsområden. 1993
56. Lannerheim, Lena: Syster blir till. En sociologisk studie om sjuksköterskeyrkets framväxt och omformering. 1994
57. Karlsson, Sven-Erik: Natur och kultur som turistiska produkter. En början till en sociologisk analys. 1994
58. Paulsson, Sven: Politik mot ungdomsarbetslöshet. En internationell jämförelse. 1994
59. Börjesson, Mats: Sanningen om brottslingen. Rättspsykiatrin som kartläggning av livsöden i samhällets tjänst under 1900-talet. 1995
60. Ljung, Margareta: Lyft jorden mot himlen - växande i kvinnogrupper och kvinnliga nätverk. 1995
61. Björkemarken, Mariann: Implementeringsanalys som komplement vid utvärdering - en fråga om perspektiv och förklaring. 1995
62. Håkansson, Kristina: Förändringsstrategier i arbetslivet. 1995
63. Blomsterberg, Marianne: Garanterade karriärer? Om social styrning och sysselsättningspolitik för ungdomar. 1996
64. Kohlström, Gulli: Identitetsförändring vid anpassning till funktionshinder/handikapp. 1996
65. Larsson, Patrik: Hemtjänsten ur tre perspektiv - En studie bland äldre, anställda och ledning. 1996
66. Oskarsson, Hermann: En klasstrukturs uppkomst och utveckling. Akureyri 1860-1940. 1996
67. Thörn, Håkan: Modernitet, sociologi och sociala rörelser/Rörelser i det moderna: Politik, modernitet och kollektiv identitet i Europa 1789-1989. 1997
68. Einarsdottir, Torgerdur: Läkaryrket i förändring. En studie av den medicinska professionens heterogenisering och könsdifferentiering. 1997
69. Åberg, Jan-Olof: Det rationella och det legitima. En studie av utvärderingars teori och praktik. 1997
70. Van Bich, Pham: The Changes of the Vietnamese Family in the Red River Delta. 1997
71. Lalander, Philip: Anden i flaskan. Alkoholens betydelser i olika ungdomsgrupper. 1998
72. Eriksson, Birgitta: Arbetet i människors liv. 1998
73. Bartley, Kristina: Barnpolitik och barnets rättigheter. 1998
74. Nordström, Monica: Yttre villkor och inre möten. Hemtjänsten som organisation. 1998
75. Stier, Jonas: Dimensions and Experiences of Human Identity. An Analytical Toolkit and Empirical Illustration. 1998
76. Jerkeby, Stefan: Slutna cirklar. Om civila motståndsrörelser i Norge och Danmark 1940-45 1999
77. Oudhuis, Margareta: Vägen till jämlikhet. En analys av den svenska arbetarrörelsens syn på effektivitet och emancipation i arbetslivet. 1999
78. Johanson, Anna La Mujer Sufrida: - The Suffering Woman. Narratives on Femininity among Women in a Nicaraguan barrio. 1999
79. Theandersson, Christer: Jobbet - för lön, lust eller andra värden. 2000
80. Carle, Jan: Opinion och aktion. En sociologisk studie av ungdomar och miljö. 2000
81. Öhrn, Ingbritt: Livet, identiteten och kronisk sjukdom. En socialpsykologisk studie av unga vuxna diabetiker. 2000
82. Mossberg Sand: Ann-Britt Ansvar, kärlek och försörjning. Om anställda anhörigvårdare i Sverige. 2000
83. Berglund, Tomas: Attityder till arbete i Västeuropa och USA. Teoretiska perspektiv och analyser av data från sex länder. 2001
84. Larsson, Bengt: Bankkrisen, medierna och politiken. Offentliga tolkningar och reaktioner på 90-talets bankkris. 2001
85. Blomquist, Bo: Förskolebarnets relation till sin familj. Förändrade förutsättningar och föreställningar 1950-1990. 2001
86. Hansen, Lars: The Division of Labour in Post-Industrial Societies. 2001
87 Björk, Micael: Upplösningens dialektik. Bildningsmål och politisk modernitet i Sverige kring sekelskiftet 1900. 2002
88 Gustafson, Per: Place, Place Attachment and Mobility. Three sociological studies. 2002
89 Rigné, Eva Marie: Profession, Science and State - Psychology in Sweden 1968 - 1990. 2002
90 Persson, Anders: I kräftans tecken. En historiesociologisk studie av cancerforskningens samhälleliga villkor i Sverige och USA under 1900-talet. 2002
91 Brnic, Anita: Speaking of Nationality. On Narratives of National Belonging and the 'Immigrant' 2002
92 Korp, Peter: Hälsopromotion - en sociologisk studie av hälsofrämjandets institutionalisering 2002
93 Sobis, Iwona: Employment Service in Transition: Adaptation of a socialist employment agency to a market economy. A case study of Lodz, Poland 1989 - 1998. 2002
94 Hellum, Merete: Förförd av Eros. Kön och moral bland utländska kvinnor på en grekisk ö. 2002
95 Carlson, Marie: Svenska för invandrare - brygga eller gräns? Syn på kunskap och lärande inom sfi-undervisningen. 2002
96 Hansson, Agneta: Praktiskt taget. Aktionsforskning som teori och praktik - i spåren efter LOM. 2003
97 Engdahl, Oskar: I finansvärldens bakre regioner. En studie om finansiella offshore-marknader och ekonomisk brottslighet. 2003
98 Rolandsson, Bertil: Facket, informationsteknologin och politiken. Strategier och perspektiv inom LO 1976-1996. 2003
99. Schedin, Stefan: Ekonomisk ojämlikhet. Inkomstfördelning och inkomstskillnader i Sverige under 1980- och 1990-talen. 2003
100 Morner, Claudia Gardberg: Självständigt beroende. Ensamstående mammors försörjningsstrategier. 2003
101 Wennerström, Ulla-Britt: Den kvinnliga klassresan. 2003
102 Wingfors S. Stina: Socionomyrkets professionalisering. 2004
103 Tursunovic, Mirzet: Fostran till demokrati. Tre sociologiska delstudier av bosniska ungdomars politiska socialisering. 2004
104 Thörn, Catharina: Kvinnans plats(er) - bilder av hemlöshet. 2004
105 Alinia, Minoo: Spaces of Diasporas. Kurdish identities, experiences of otherness and politics of belonging. 2004
106 Chronholm, Anders: Föräldraledig pappa. Mäns erfarenheter av delad föräldraledighet. 2004
107. Seldén, Daniel: Om det som är - ontologins metodologiska relevans inom positivism, relativism och kritisk realism. 2005
108. Winell-Garvén, Irene: Vägen till Parnassen, En sociologisk studie av kvinnligt konstnärskap i Sverige 1864-1939. 2005
109. Engström, Pär: Samtal och ledarskap. En studie av medarbetarsamtal i grundskolan. 2005
110. Löfstrand, Cecilia: Hemlöshetens politik - lokal policy och praktik. 2005
111. Eydal, Gudny: Family Policy in Iceland 1944-1984. 2005
112. Ekbrand, Hans: Separationer och mäns våld mot kvinnor. 2006
113. Ulfsdotter Eriksson, Ylva: Yrke, Status & Genus 2006
En sociologisk studie om yrken på en segregerad arbetsmarknad
114. Flisbäck, Marita: Att lära sig konstens regler 2006
En sociologisk studier av osäkra framtidsinvesteringar
115. Berntsson, Paula: Lärarförbundet, förskollärare och statushöjande strategier 2006
116. Latta, Mia: Public Transfers and Private Help 2007
Support networks of marginalised and poor individuals in Sweden in the 1990s
117. Persson, Sofia: Läraryrkets uppkomst och förändring: en sociologisk analys av lärares villkor, organisering och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen ca 1800-2000 2008
118. Bengtsson, Mattias: Individen stämplar in. 2008
Arbetet, facket och lönen i sociologisk belysning
119. Sjöstrand, Glenn: Gåvan i Gnosjö. 2008
Företagrens relationer i ett industriellt distrikt
120. Pellbring,  Mats: Laissez-faire, systemkritik eller reformism? 2008
En studie av den svenska opinionsbildande globaliseringsdiskursen i dagspress, 1992-2001
121. Bjarnason, Tómas: Social Recognition and Employees´ Organizational Support
122. Jagudina, Zaira: Social Movements and Gender in Post-Soviet Russia. The Case of the Soldiers´Mothers NGOs
123. Ranagården, Lisbeth: Lärares lärande om elever - en sociologisk studie om yrkespraktik 2009
124. Shmulyar Gréen, Oksana: Entrepeneurship in Russia: Western Ideas in Russian translation 2009
125. Eriksson Bo G: Studying aging experiences, description, variation, prediction and explanation. 2010
126. Karlsson, Anette: I moderniseringens skugga. Om förändring och identitet i två administrativa serviceyrken. 2010
127. Wasshede, Cahtrin: Passionerad politik. Om motstånd mot heteronormativ könsmakt 2010
128. Bergström Gunilla: Tjänsteresor i människors vardag - om rörlighet, närvaro och frånvaro 2010
129. Jonsson, Christer: I fäders och mödrars spår. Landsortsungdomars identitetsutveckling och vuxenblivande i ett livsformsperspektiv. 2010
130 Söderberg Johan: Free software and Open Hardware
131 Hedenus, Anna: At the end of the rainbow. Post-winning life among Swedish lottery winners 2011
132 Uhnoo, Sara: Våldets regler. Ungdomars tal om våld och bråk 2011
133 Daoud, Adel: Scarcity, Abundance and Sufficiency: Contributions to Social and Economic Theory 2011
134 Wahlström, Mattias: The Making of Protest and Protest Policing: Negotioation, Knowledge, Space, and Narrative 2011
136 Ericson, Mathias: Nära inpå - maskulinitet, intimitet och gemenskap i brandmäns arbetslag 2011
137 Malmqvist, Karl: Offentlighetens gränser: Fem kultursociologiska studier av kontroverser kring litterära självframställningar i Sverige, 1976–2008. 2012
138 Backman, Christel: Criminal Records in Sweden. Regulation of Access to Criminal Records and the Use of Criminal Background checks by Employers. 2012.
138 Larsson, Jörgen: Studier i tidsmässig välfärd – med fokus på tidsstrategier och tidspolitik för småbarnsfamiljer. 2012
139 Gunnarsson, Andreas: Unleashing Science Popularisation: Studies on Science as Popular Culture. 2012.
140 Kantelius, Hannes: Inhyrningens logik – konsekvenser för individ och organisation. 2012.
141 Westberg, Niklas: Meddelanden från enskildheten – En sociologisk studie av ensamhet och avskildhet. 2012.
142 Calvo, Dolores: What Is the Problem of Gender? Mainstreaming Gender in Migration and Development Policies in the European Union. 2013.
143 Widigson, Mats: Från miljonprogram till högskoleprogram – plats, agentskap och villkorad valfrihet. 2013.
144 Puaca, Goran: Educational choices of the future. A sociological inquiry into micro-politics in education. 2013.
145 Björk, Lisa: Contextualizing managerial work in local government organizations. 2013.
146 Naldemirci, Öncel: Caring (in) Diaspora: Aging and Caring Experiences of Older Turkish Migrants in a Swedish Context. 2013.
147 Lovén Seldén: Kristina Europafacklig samverkan. Problem och möjligheter. 2014.
148 Petersson, Jesper: Geographies of eHeath: Studies of Healthcare at a Distance
149 Peixoto, Anna: De mest lämpade – en studie av doktoranders habituering på det vetenskapliga fältet. 2014.
150 Stretmo, Live: Governing the unaccompanied child – media, policy and practice. 2014.
151 Miscevic, Danka: Bortom scenen - en sociologisk studie av frilansande skådespelares villkor. 2014.
152 Liljenberg, Mette: Distributed Leadership in Local School Organisations. Working for School Improvement? 2015.
153 Nordlander, Erica: On the Mechanisms of Social Inequality. Studies of young people’s educational outcomes, social participation, and well-being. 2015.
154 Nordholm, Daniel: Organising for School Improvement at the Middle Tier. Studies on Temporary Organisation. 2015.
155 Vulkan, Patrik: The Microfundations of Flexicurity. 2016
156 Corin, Linda: Job Demands, Job Resources, and Consequences for Managerial Sustainability in the Public Sector – A Contextual Approach
157 Borelius, Ulf: Om befrielseteologins uppkomst i Latinamerika. En sociologisk analys av religiös förändring. 2016.
158 Törnberg, Anton: The Wicked Nature of Social Systems – A Complexity Approach to Sociology. 2017.
159. Reichenberg, Olof: A Mechanism Approach to the Sociology of Teachers’ and students’ Actions: Teaching Practice, Student Disengagement and Instructional Materials. 2017
160. Lydahl, Doris: Same and different? Perspectives on the Introduction of Person-Centred Care as Standard Healthcare. 2017.
161. Björk, Sofia: Gender and emotions in family care – Understanding masculinity and gender equality in Sweden. 2017.
162. Wallinder, Ylva: Imagined Independence. Institutional Conditions and Individual Opportunities in European Labour Markets. 2018
163. Andersson, Pia: Making Room for Complexity in Group Collaborations: The Roles of Scaffolding and Facilitation. 2018
164. Bajqinca, Nuhi: Mother Tongue Education – The Interest of a Nation. A policy study in Sweden 1957-2017. 2019

 

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2019-01-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?