Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forskningsrapporter i sociologi

1. Dahlström, E: Funktionalistisk samhällsanalys. En kritisk granskning. 1964
2.  de Laval, G & Sjöstrand, P: En manualförplanering av sociologiska under­sökningar. 1964
3. Olsson, S: Efterfrågans betydelse för yrkesverksamheten hos gifta kvinnor. Ett försök till analys. 1964
4: Dahlström, E: Påverkan, utbyte och makt. En kritisk analys av några model­ler och teorier om makt och Interaktion. 1965
5. Dahlström, E Olsson, S, Rundblad, B & Sjöstrand, P: Studier av arbets­bytesprocessen. 1966
6. Berner Öste, M: Om termer, begrepp och definitioner. 1966
7. Dahlström, E & Trone, K: Livscykel och civilstånd. 1966
b: The Family and Social Change in Ghana. 1967
9. Hodann, I & Torbjörnsson, B: En jjällsameby, samt Dahlström, E: Våra samer. 1968
10. Jungen, B: Utstötta. En intervjuundersökning bland missbrukare av cen- tralstimulerande medel. 1969
11. Saarkoppel, H & Selander, P: Att bygga för kontakt — en myt? 1969
12. Teeland, L: The Relevance of the Concept of Reference Groups to the Sociologi of Knowledge. 1971
13. de Laval, G & Rundblad, B: A Swedish Social and Sâence Data Archive. 1971
14. Nilsson, G: Om bingoismen. Professor Tregsföredrag "Inför resan till S AAP". 1971
15. Cato,J-C, Nelhans, B & Svensson, I-B: Allmänprevention — ett laborato­rieexperiment. 1971
16. Asplund, J: En mycketfri tolkning av några teser i Georg Lukàcs "Historia och klassmedvetande". 1971
17. Asplund, J: Om attitydbegreppets teoretiska status. 1971
18. Bringhed, L-E & Rodhner, A: Arbetsvärdens ideologi och funktion — en kritisk granskning av en vårdsektors utveckling och utformning. 1971
19. Östnäs, A: Bostadsplanering och kvinnornas politiska representation. 1971
20. Andersson, S: En fenomenologisk läsning av Georg H Mead. Eller varför verkligheten är verklig och inte ett skådespel. 1971
21. Carlander, I: Incest, situation, förbud, beteende. 1972
22. Jonsson, A & Månson, P: Försvarsvilja som attityd och kulturfenomen. 1972
23. Karlsson, K-A & Nilsson, B: Om lingvistisk relativitet. 1972
24. Dahlström, E: Den samiska minoriteten i Sverige. 1972
25. Andersson, S: Jag och Du. En studie i intersubjektivitetens socialpsykologi. 1972
26. Hedberg, L-P: Kommunikation och social verklighet. 1972
27. Allwood, J: The Concepts of Holism and Reductionism in Soäological Theory. 1973
28. Muga, D: The Ortega hypothesis Reconsidered. 1973
29. Berg, L-E: Om imitation. 1973
30. Nelhans, B: KHAT. A Stimulation Drug in Eastern Africa and the Ara­bian Peninsula. 1974
31. Muga, D: Some Conceptual Dimensions of the Recruitment Process to Collec­tive Habitation among Western Youth. 1974
32. Andersson, S: Om konst och vetenskap. 1974
33. Andersson, S: Orgasmens sociologi. 1974
34. Dahlström, E: Den pågående kulturrevolutionära klasskampen i Kina. 1975
35. Orban, P: Reklamen i ett sociologiskt perspektiv. 1975
36. Mannheimer, E: Idématerial kring ungdom och sexualitet. 1975
37. Muga, D: Limbu Incorporation into Village Community. A Study in the Sanscritiation and Westernisation Processes. 1976
38. Dahlström, E: Samhällsvetare och praktiker. 1976
39. Bucht, J, Hammarström, O & Nording, L: Företag som tagits över av anställda. 1976
40. Dahlström. E: Ejfiäency, Satisfaction and Democracy in Work. Ideas of In­dustrial Relations in Post-war Sweden. 1976
41. Bayramoglu, I: Akademikerna och industrin. 1977
42. Hofmaier, B & Karlsson, J: Anläggare. En studie i permanent tillfällighet. 1977
43. Soidre-Brink, T, Hjärne, L & Lennartson, H: Ökat hyresgästinflytande - en försöksverksamhet. Delrapport I. Bostadsområden och startskedet. 1977
44. Soidre-Brink, T, Hjärne, L & Lennartsson, H: Ökat hyregästinflytande - en försöksverksamhet. Delrapport II. Verksamhet under det första året. 1977
45. Nelhans, B (red): Assyrier— vilka är de? 1977
46. Soidre-Brink, T, Hjärne, L & Lennartsson, H: Ökat hyresgästinflytande -  en försöksverksamhet. Delrapport III. Kvartersrådet och hyresgästerna. 1977
47. Bergfors, I & Hultberg, M: Speglingar i Aniara. En sociologisk studie om människan i samhället. 1977
48. Sondell, U: Den pornografiska filmen som symptom på ett samhällstillstånd. 1977
49. Lindskoug, K: Rationalisering och karisma — Max Webers historiesyn. 1977
50. Jonsson, D: God vetenskap och förnuftiga människor. Om vetenskaplig, in­tellektuell och mänsklig utveckling. 1978
51. Gromark, S & Starke, H: Att ge rumför gemenskap. Samfällighet eller socialt tomrum. En studie kring den lokala gemenskapens villkor i stadslandskapet. 1978
52. Rundkvist, P: Myten om Orfeus. 1979
53. Hjärne, L, Lennartsson, H & Soidre-Brink, T: Ökat hyresgästsinflytande - en försöksverksamhet. Delrapport IV. Olika synpunkter på verksamheten efter tre år. 1979
54. Dahlström, E: Samhällsforskning, samhälle och politik. 1979
55. Dahlström, E: Samhällsvetare och praktik. 1979
56. Johansson, E: Sektoriell kunskapsutveckling. 1979
57. Dahlström, E: Forskning och politik på arbetslivets område. 1979
58. Friberg, M: Industrisamhällets sociala sårbarhet. Några systemprinciper och deras tillämpningar. 1979
59. Halén, A & Wettergren, A-L: Vårdnadsutredningar. Bakgrund och förfa­ringssätt. 1979
60. Hart, M & Westholm, E: Utvärdering av åtgärder mot ungdomsarbetslös­heten i Göteborg. Delrapport 5-.Intervjuer med arbetssökande ungdomar. 1979
61. Dahlström, E: Division of Labour, Class Stratification and Cognitive De­velopment. 1979
62. Hart, M: Utvärdering av åtgärder mot ungdomsarbetslösheten i Göteborg. Del­rapport 6: Hur hjälper förmedlingen ungdomar? 1980
63. Hart, M: Utvärdering av åtgärder mot ungdomsarbetslösheten i Göteborg. Del­rapport 10. Beredskapsarbete i arbetslivet. 1980
64. Paulson, S & Sjöstrand, P: Utvärdering av åtgärder mot ungomsarbetslös- heten i Göteborg. Delrapport 9. Kurser för arbetslösa ungdomar. 1980
65. Schale, C, Sjöstrand, P & Tomkinsson, M: Kub och ungdomsarbetslös­heten. Utvärdering av 200-försöket. 1981
66. Björnberg, U: En sextiotalsförort mot åttiotalet. En studie av livsformer och samhällsliv mot bakgrund av regionala förändringar på arbetsmarknaden och i bosättningsmönster. 1980
67. Johansson, E: UHA:s verksamhet. Del 1. FoU — Organisationen och dess närmiljö. Delrapport 6från projektet "Praktiker och samhällsvetare". 1981
68. Svensson, L: Skolansfunktion och åtgärderna mot ungdomsarbetslöshet. Del­rapport 8 i Garanti-projektet. 1982
69. Nilsson, B: Samtalsanalys. En introduktion. Delrapport 1 från projektet "Äldres samtalsvanor". 1982
70. Dahlström, E & Liljeström, R: Working-class Women and Human Repro­duction. 1982
71. Hörte, S-Å: Kontakter mellan arbetsgivare och fackliga organisationer på det lokala planet. Förhandlings- och informationsverksamhet vid arbetsställen. 1982
72. Hart, H: Medbestämmandets utveckling. Förändringar av lokalt medbe­stämmande 1978-1980. 1980
73. Dahlström, E: Bestämmande i arbetet. Några idékritiska funderingar kring arbetslivets demokratisering. 1983
74. Hart, H: Former för medbestämmande. 1984
75. Törnqvist, E: Kampen om tiden. Om deltidsbarn i barnomsorgen. 1984
76. Dahlström, E: Grönländsk samhällsförändring. En studie av nordisk kolo­nialism och dess överskridande. 1983
77. Halén, A & Wettergren, A-L: Vårdnadsutredares, domares och ombuds syn på sitt arbete med tvistiga vårdnadsärenden. Delrapport 1 från projektet 'Vård­nadsutredningar: kartläggning och försöksverksamhet". 1984
78. Johansson, E: UHA:s FoU-verksamhet. Del2 A. 1984
79. Blomsterberg, M & Paulson, S: Ungdomslagen i nio kommuner. 1984
80. Teeland, L: Hagas första nybyggda kvarter. De boende och deras uppfattningar om Kv Artilleristen i Göteborg. 1984
81. Dahlström, E: Treproblematiserande teman rörande dagens svenska sociologi. Några idékritiska funderingar. 1985
82. Hansson, M: Rationalisering och samhällelig rationalisering. Rationali­seringsbegreppet hos Weber och Habermas. 1985
83. Fürst, G: Från försök till vedertagen ordning. Om kvinnors integration i tra­ditionellt manligt arbete. 1986
84. Blomsterberg, M (red): Ungdomsarbetslöshet— teoretiska perspektiv och prak­tiska erfarenheter. Konferensrapport. 1986
85. Grundén, K: Teoretisk bakgrund för en alternativ systemutvecklingsmodell med tonvikt på sociala faktorer. 1986
86. Björkemarken, M, Carle, J & Sjöstrand, P: Uppföljning av ungdomslagen. 1986
87. Björnberg, U & Svensson I Sc Brännberg G: Socialvårdens kunskaper och erfarenheter för samhällsplanering. Rapport från en förstudie. 1986
88. Bäck-Wiklund, M: From Ethnomethodology to Cognitive Sociology. 1986
89. Brante, T: Magister Giddens och samhällsvetenskapen. 1986
90. Bengtsson, J: Edmund Husseris filosofi — en introducerande översikt över hans fenomenologi och dess inflytande. 1987
91. Bengtsson, J: Maurice Merleau-Pontysfilosofi. Några grunddrag. 1987
92. Kuusela, K: Kultur i Kortedala. 1987
93. Svensson, B (red): Kvinnliga forskare föreläser om kön, makt och arbets­delning. 1987
94. Kuusela, K: Etnisk bostadssegration i Göteborg. 1988
95. Teeland, L: Components of Gentrification in Sweden. 1988
96. Carle, J & Therborn, G (red): Det godas vägar och avvägar. Välfärdsstaten och den sociala styrningens problematik. 1989
97. Blomsterberg, M, Fürst, G & Göransson, A: Att bryta mark för brytare — Om jämställdhetsfrågor igymnasiskolans reformering. 1990
98. Fürst, G: Uppföljning av BRYT-TEKNIK Ett projektför att öka rekryte­ringen av kvinnor üll mansdominerande tekniska arbeten vid fem statliga myn­digheter. 1990
99. Fürst, G: En ny gymnasieskola förflickor och pojkar. Jämställdhetsperspektiv på den nya gymnasieskolans linjestruktur. 1990
100. Dahlström, E: Soiology and Soiety in Sweden. Notes on Swedish Sociology during the First Post-war Decades. 1991
101. Björkemarken, M: Utvärdering av Socialbidragsprojektet. 1991
102. Björkemarken, M: Utvärdering av SYWA-projektet. 1991
103. Orban, P: Duv-projektet. Ett försök att förändra en arbetsorganisation i de­mokratisk riktning med hjälp av studieärkelmodellen. 1991
104. Orban, P: Långvårds klinik II. En organisationsanalys. 1991
105. Blomsterberg, M & Therborn, G (red): Vad styr Sverige? Samhällsveten­skapliga lärdomar av 100 års utveckling. 1991
106. Orban, P: Decentralisering för vem och vad? Delrapport 1. 1992
107. Peterson, A: Women as Collective Political Actors — A Case Study of the Swedish Women's Peace Movement, 1898 -1990. 1992
108. Göransson, A G & Mossberg A-B: Halva klassen flickor. En modellför att stödjaflickors integration på gymnasieskolansfyraåriga tekniska linjer. 1992
109. Göransson, A G: Könsorganisering och könskvotering — två strategier för in­tegrering av flickor och kvinnor i tekniska utbildnings- och arbetsvärldar. 1992
110. Carle, J & Peterson, A (eds.) : Social Movements and Social Change. 1992
111. Kuusela, K: Integration iinvandrartäta bostadsområden?Sammanläggningsdel. 1993
112. Jonsson, C: Ung i Åmål— om landsortsungdomars väg mot vuxenlivet i ett livsformsperspektiv. 1994
113. Dahlström, E: Contemporary Swedish Sodology. A Personal View. 1995
114. Nilsson, A: Att vara men inte synas. Om mäns homosexuella livsrum i Göteborg decennierna kring andra världskriget. 1995.
115. Dahlström: Er Social Theory and Evaluative Reasoning — a Meta-theoretical Testament. 1995
116. Einarsdottir, T: Könets mångfald. Om kön som en strategisk analysvariabel. 1995
117. Hoerning, E.M: Life Course and Biographical Research: Conceptual Approaches and Methods & Between the Lines. 1996
118. Fridlizius, S & Peterson, A (eds.) : Stranger or Guest? Radsm and Nationa­lism in Contemporary Europe. 1996
119. Carle, J: Aktion eller opinion. En studie av Sveriges största miljömanifestation. 1996
120. Lindgren, S-Å: Politikerna och ekobrotten. En diskursanalys. 1997
121. Hansen, L: Jobbcentrum. Ett projekt för arbetslösa umgdomar med sodalbi- drag. 1997
122. Svensson, L G: Professionalism och politisk decentralisering. En sodologisk studie av skolan och socialtjänsten i en kommundelsreform. 1998
123. Lavery, G & Nelhans, B: Ethnic Contact and Ethnic Conflict. 1998.
124. Rundblad, B: Talcott Parsons. Personliga minnen från möten under åren 1948-1972. 2000
125. Jubileumsföreläsningar. Sociologiska institutionens 40-årsjubileum i oktober 1999. 2000
126. Svensson, L G: Professionella villkor och värderingar. En sociologisk studie av akademiker i 1990-talets Sverige.
127. Svensson, L G: Professionella arbetsorganisationer. Arbetsvillkor och kompetensutveckling i universitets- och ITsektorn.
128. Gustafson, P: Arbetslöshetsförsäkringen och de arbetslösa. Resultat från en attitydundersökning. 2003
129. Svensson, L.G & J Evetts (eds): Conceptual and Comparative Studies of Continental and Anglo-American Professions. 2003
130 Furåker B (red.): Arbetsvillkor och arbetstillfredsställelse. En studie om Västra Götalandregionens primärvård.
131. Steen, Anne-Lie: Mäns våld mot kvinnor - ett diskursivt slagfält. Reflektioner kring kunskapsläget. 2003
132. Blomsterberg, M & Soidre, T (red): Reflektioner. Perspektiv i forskning om arbetsliv och arbetsmarknad. 2003
133. Kollind, A-K & Peterson, A (Eds.): Thoughts on Family, Gender, Generation and Class. 2003.
134. Blomsterberg, Marianne: Att förstå och bli förstådd. Om etnisk och kulturell mångfald i primärvårdsarbete. 2004
135. Gustafson, Per: Resor i arbetet. En kartläggning av svenskarnas tjänsteresor 1995-2001. 2005.
136. Peterson, Abby: Att minnas saknad och dela sorg. Brandkatastrofen i Göteborg i ett kollektivt minnesperspektiv. 2006. (Endast elektronisk utgivning)
137. Falk, Lillemor: 1900-talets barnavård. En studie i två kommuner av lagstadgade professioner hos förtroendevalda i barnavården fån början av 1900-talet samt av socialarbetarkårens utveckling under 1900-talets andra hälft. 2006.
138. Berglund, Tomas och Lennartsson, Hilda: Vardagslivets korrespondenser. Om arbete, boende och konsten att veta. 2007
139. Larsson, Jörgen: Om föräldrars tidspress – orsaker och förändringsmöjligheter. En analys baserad på Statistiska centralbyråns tidsdata. 2007
140. Eriksson, Ylva Ulfsdotter & Svensson, Lennart: Yrkesstatus. En sociologisk studie av hur yrken uppfattas och värderas. 2009 (Endast elektronisk utgivning)
141. Bengtsson, M., Daoud, A. och Seldén, D. (red): En realistisk sociologi i praktiken. Nio texter om samhället. En bok tillägnad Freddy Winston Castro. 2009
142. Larsson, Jörgen: Pappadeltid. En väg till högre tidsmässig välfärd och ökad jämställdhet? 2012 (Endast elektronisk utgivning)
143. Wettergren, Å. (2013) A Normal Life: Reception of Asylum Seekers in an Italian and Swedish Region, Göteborg: University of Gothenburg
144. Bergström Casinowsky, G. (2014): Etablering via arbete. Göteborg: University of Gothenburg. ISBN/ISSN: 978-91-87876-01-1
145. Hedenus, A.; Ulfsdotter Eriksson, Y.; Wikstrand, F. et al. (2015): Yrkesbeskrivningar för vägledning - en fråga om individens fria val eller arbetskraftens selektering?. Göteborg: University of Gothenburg. ISBN/ISSN: 978-91-87876-02-8
146. Månson, P. (2016):Sovjetologi: Läran om Sovjetunionen ISBN 978-91-87876-11-0
Sovjetologi 160502147. Bengt Larsson, Kristina Lovén Seldén och Mattias Bengtsson. (2016) Nordiska perspektiv på transnationellt fackligt samarbete i Europa – former, hinder, utmaningar och strategier.

Nordiska perspektiv på transnationellt fackligt samarbete i Europa – former, hinder, utmaningar och strategier.

148. Sofia Björk, Mattias Wahlström (2018). Normer som skaver - Hbtq-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad.

Normer som skaver - Hbtq-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad 180814

 


 

 

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2018-08-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?