Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Sofia Persson

Universitetslektor

Sofia Persson
Universitetslektor
Akademisk grad: Doktor,
sofia.persson@sociology.gu.se
031-786 5827

Rumsnummer: F315
Postadress: Box 720, 40530 Göteborg
Besöksadress: Skanstorget 18 , 41122 Göteborg


Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (Mer information)
Box 720
405 30 Göteborg
www.socav.gu.se
socav@socav.gu.se
Fax: 031-786 4764
Besöksadress: Skanstorget 18 , 411 22 Göteborg

Om Sofia Persson

Bakgrund
SOFIA PERSSON (grundskollärarexamen åk 1-7, fil.mag. i sociologi, fil. dr. sociologi) är forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. 1996-1998 arbetade Sofia som grundskollärare, därefter vid kommunal utbildningsförvaltning och som läromedelsutvecklare. Hon var medlem i den nationella, tvärdisciplinära forskarskolan Skolliv vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm 2000-2007. Sofia disputerade 2008 på en avhandling om läraryrkets uppkomst och förändring inom den grundläggande utbildningen i Sverige. Efter disputationen omfattar hennes forskning även (skol)bränder och räddningstjänst. 

Sofia har ett stort intresse för undervisningsfrågor, och har under många år varit ledamot i programrådet för grundlärarutbildningen, samt ingått i arbetsgrupper som arbetat med programutveckling. Därtill har hon varit temaledare för CUL-doktorander i utbildningsvetenskap, tema Läraryrkets praktik. Sofia ingår också i redaktionskommittén för tidskriften Vägval i skolans historia.

Forskningsintressen
- Samverkan mellan professionella och frivilliga
- Barn/ungas brandanläggelse, skolbränder
- Grundläggande utbildning (folkskola och grundskola), utbildningshistoria
- Yrkes- och professonsociologi (med särskilt fokus på lärare och räddningstjänst), arbetsliv och arbetsmarknad
- Kön/genus
- Metodologi, kritisk realism

Pågående forskning
För närvarande arbetar Sofia tillsammans med Sara Uhnoo i projektet "Branden i Västmanland 2014: samverkan mellan professionella och frivilliga vid hanteringen av katastrofer", finansierat av Forte.

Projektet syftar till att öka kunskapen om samverkan mellan professionella organisationer och frivilliga aktörer vid hantering av kris- och katastrofsituationer. Det inriktar sig specifikt på att undersöka hur räddningstjänsten och frivilliga aktörer samverkade i samband med den största skogsbranden i Sveriges moderna historia - branden i Västmanland sommaren 2014. I efterhand har insatser från frivilliga lyfts fram som mycket värdefulla. För ansvariga och professionella organisationer kan det emellertid utgöra en utmaning att samverka med frivilliga och en rad dilemman och risker har lyfts fram.

Projektets frågeställningar är: Hur såg samverkan ut mellan räddningstjänst och frivilliga under skogsbranden i Västmanland och dess efterföljder? Vilka frivilliga aktörer medverkade och på vilka sätt bidrog dessa? Vilka lärdomar kan dras gällande räddningstjänstens samverkan med och användande av frivilliga vid dylika kris- och katastrofsituationer?

Undervisning och handledning
Sofia har omfattande erfarenhet av undervisning, kursutveckling och kursansvar inom sociologi (teori och metod) och inom lärarutbildning (sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt samhällskunskap). Sofia är för närvarande kursansvarig för kurser i sociologisk teori och samhällskunskap. Hon handleder och examinerar uppsatser i sociologi och på lärarprogrammen.

Publikationer i urval

Avhandling
Persson, Sofia (2008). Läraryrkets uppkomst och förändring: en sociologisk studie av lärares villkor, organisering och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800-2000. Doktorsavhandling. Göteborg: Sociologiska institutionen, universitetet. hdl.handle.net/2077/17244 

Böcker och bokkapitel
Persson, Sofia (2018). Lärarna och skolans organisering, i Jarl, Maria & Pierre, Jon red. Skolan som politisk organisation. 3:e upplagan. Malmö: Gleerups.

Gillberg, Gunnar, Persson, Sofia, Seldén, Daniel, Wennerström, Ulla-Britt (2017). Social struktur och mänskligt handlande: en introduktion till kritisk realistisk samhällsanalys. Malmö: Gleerup.

Persson, Sofia (2017). Samhällets strukturella villkor, i Gillberg, Gunnar, Persson, Sofia, Seldén, Daniel, Wennerström, Ulla-Britt. Social struktur och mänskligt handlande: en introduktion till kritisk realistisk samhällsanalys. Malmö: Gleerups.

Persson, Sofia (2010). Folkskollärarinnorna och kvinnorörelsen, i Högman, Ann-Kristin, Petterson, Lars & Åkerman, Sune (red.) Samhällsbyggare i närmiljön: kvinnliga och manliga folkskollärares insatser i det lokala samhällslivet 1860-1960. ÅSU. Uppsala: Fören. för svensk undervisningshistoria.

Persson, Sofia (2009). Kvinnorna, läraryrket och den analytiska dualismen, i Bengtsson, Mattias, Daoud, Adel & Seldén, Daniel (red.) En realistisk sociologi i praktiken: nio texter om samhället. Göteborg: Sociologiska institutionen, universitetet.

Brante, Göran, Persson, Sofia (2008). Bortom förklara eller förstå: att analysera läraryrket genom en kritisk realistisk ansats, i Blossing, Ulf, Aili, Carola, Tornberg, Ulrika (red.) Läraren i blickpunkten: olika perspektiv på lärares liv och arbete. Stockholm: Lärarförbundet.

Artiklar, refereegranskade vetenskapliga
Persson, Sofia, Uhnoo, Sara (2019). Deliberate firesetting: hotspot schools as arenas and preventive actors, In Nordic Journal of Criminology, doi.org/10.1080/2578983X.2019.1625614

Persson, Sofia, Uhnoo, Sara (2018). I spänningsfältet mellan institutionella logiker - professionella och frivilliga vid skogsbranden i Västmanland. I Arbetsmarknad och arbetsliv, 24(1-2):62-79.
journals.lub.lu.se/index.php/aoa/article/view/18019/16338

Uhnoo Sara, Persson, Sofia, Ekbrand, Hans, Lindgren, Sven-Åke (2015). Juvenile school firesetting in Sweden: Causes and countermeasures. In Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 16(1): 25-40. dx.doi.org/10.1080/14043858.2014.989668

Jarl, Maria, Fredriksson, Anders, Persson, Sofia (2012). New public management in public education: a catalyst for the professionalization of Swedish school principals. In Public Administration, 90(2): 429-444. dx.doi.org/10.1080/14043858.2014.989668

Forsknings- eller utvärderingsrapporter
Persson, Sofia, Uhnoo, Sara (2015). Brandutsatta högstadieskolor - problembilder, orsaker och åtgärder. Göteborg: Göteborgs universitet & Brandforsk. Full text:  www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/brandforsk/rapporter-2000-2015/brandutsatta-hogstadieskolor-orsaker-preventiva-faktorer-och-effektiva-motatgarder/bf_203_131_rapport.pdf

Persson, Sofia (2013). Att släcka innan det brinner: en utvärdering av socialt brandförebyggande insatser. Stockholm: Brandforsk. Göteborg: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Full text:  www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/brandforsk/anlagd-brand/rapporter/att-slacka-innan-det-brinner.pdf

Persson, Sofia, Uhnoo, Sara, Ekbrand, Hans, Thodelius, Charlotta, Lindgren, Sven-Åke (2013). Utvärdering av kommuners arbete mot anlagda skolbränder. Göteborg: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap/Brandforsk. Full text: www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/brandforsk/anlagd-brand/rapporter/rapport_914_121.pdf

Lindgren, Sven-Åke, Björk, Mikael, Ekbrand, Hans, Persson, Sofia, Uhnoo, Sara (2013). Barn/ungdomar som anlägger brand: orsaker och motåtgärder. Göteborg: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Full text:  www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/brandforsk/anlagd-brand/rapporter/rapport_908_091.pdf

Artiklar, populärvetenskapliga publikationer
Persson, Sofia (2019). Röda Sofia – Göteborgs radikala folkskollärare, i Vägval i skolans historia: Tidskrift från föreningen för svensk undervisningshistoria, 2019: 3. Full text: https//:undervisningshistoria.se/roda-sofia-goteborgs-radikala-folkskollarare/

Persson, Sofia (2019). Inledning för temanummer Lärarinnor som pionjärer i skola och samhälle, i Vägval i skolans historia: Tidskrift från föreningen för svensk undervisningshistoria, 2019: 3. Full text: https//:undervisningshistoria.se/inledning-16/

Persson, Sofia (2018). Sofia Mathilda Svensson, i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Full text: www.skbl.se/sv/artikel/SofiaSvensson

Persson, Sofia (2016). Ulla Lindström - jämställdhet som individuellt och kollektivt projekt, i Vägval i skolans historia, 2016: 2. Full text: undervisningshistoria.se/ulla-lindstrom-jamstalldhet-som-individuellt-och-kollektivt-projekt/

Persson, Sofia (2010). Lärarna som en kraft i skolan och samhället. www.lararnashistoria.se Full text:  www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/L%C3%A4rarna%20som%20en%20kraft%20i%20skolan%20och%20samh%C3%A4llet_0.pdf

Persson, Sofia (2010). Sveriges folkskollärarinneförbund. www.lararnashistoria.se Full text:  www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Sveriges%20Folkskoll%C3%A4rarinnef%C3%B6rbund%20SF.pdf

Persson, Sofia (2010). Folkskollärare och identitet: bilder och motbilder. www.lararnashistoria.se Full text:  www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Folkskoll%C3%A4rarnas%20identitet_0.pdf

Persson, Sofia (2010). Läraryrket - ett kall? www.lararnashistoria.se Full text:  www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/L%C3%A4raryrket%20-%20ett%20kall_0.pdf

Ett fel uppstod vid JSON-tolkning. Meddelande: : null

Senaste publikationer

Röda Sofia – Göteborgs radikala folkskollärare
Sofia Persson
Vägval i skolans historia: Tidskrift från föreningen för svensk undervisningshistoria, Artikel i övriga tidskrifter 2019
Artikel i övriga tidskrifter

Inledning för temanummer Lärarinnor som pionjärer i skola och samhälle
Sofia Persson
Vägval i skolans historia: Tidskrift från föreningen för svensk undervisningshistoria, Inledande text i tidskrift 2019
Inledande text i tidskrift

Deliberate firesetting: hotspot schools as arenas and preventive actors
Sofia Persson, Sara Uhnoo
Nordic Journal of Criminology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Diskretion och dilemman vid krishantering
Sofia Persson, Sara Uhnoo
Refereegranskat abstract, medverkan med extended abstract samt muntlig presentation vid Nordpro (nordiskt nätverk för professionsforskning), Köpenhamn 2018-11-08, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Samverkan och konflikter vid krishantering
Sofia Persson, Sara Uhnoo
Sociologidagarna. Lund: 7-9 mars 2018, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Sofia Mathilda Svensson
Sofia Persson
Svensk kvinnobiografiskt lexikon, Bidrag till encyklopedi 2018
Bidrag till encyklopedi

Lärarna och skolans organisering
Sofia Persson
Jarl, M. & Pierre J, (red.) Skolan som politisk organisation, Malmö, Gleerups, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

Samverkan och gränsdragningar mellan professionella och frivilliga vid skogsbranden i Västmanland 
Sofia Persson, Sara Uhnoo
Refereegranskat abstract, medverkan med extended abstract samt muntlig presentation vid Falf konferens: Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbyggden, Alnarp 13-15 juni 2017., Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Samhällets strukturella villkor
Sofia Persson
Social struktur och mänskligt handlande: en introduktion till kritisk realistisk samhällsanalys. , Malmö, Gleerup, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Ett fel uppstod vid JSON-tolkning. Meddelande: : null

Visar 1 - 10 av 51

2019

Röda Sofia – Göteborgs radikala folkskollärare
Sofia Persson
Vägval i skolans historia: Tidskrift från föreningen för svensk undervisningshistoria, Artikel i övriga tidskrifter 2019
Artikel i övriga tidskrifter

Inledning för temanummer Lärarinnor som pionjärer i skola och samhälle
Sofia Persson
Vägval i skolans historia: Tidskrift från föreningen för svensk undervisningshistoria, Inledande text i tidskrift 2019
Inledande text i tidskrift

Deliberate firesetting: hotspot schools as arenas and preventive actors
Sofia Persson, Sara Uhnoo
Nordic Journal of Criminology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2018

Diskretion och dilemman vid krishantering
Sofia Persson, Sara Uhnoo
Refereegranskat abstract, medverkan med extended abstract samt muntlig presentation vid Nordpro (nordiskt nätverk för professionsforskning), Köpenhamn 2018-11-08, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Samverkan och konflikter vid krishantering
Sofia Persson, Sara Uhnoo
Sociologidagarna. Lund: 7-9 mars 2018, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Sofia Mathilda Svensson
Sofia Persson
Svensk kvinnobiografiskt lexikon, Bidrag till encyklopedi 2018
Bidrag till encyklopedi

Lärarna och skolans organisering
Sofia Persson
Jarl, M. & Pierre J, (red.) Skolan som politisk organisation, Malmö, Gleerups, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

2017

Samverkan och gränsdragningar mellan professionella och frivilliga vid skogsbranden i Västmanland 
Sofia Persson, Sara Uhnoo
Refereegranskat abstract, medverkan med extended abstract samt muntlig presentation vid Falf konferens: Arbetslivets utmaningar i staden och på landsbyggden, Alnarp 13-15 juni 2017., Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Samhällets strukturella villkor
Sofia Persson
Social struktur och mänskligt handlande: en introduktion till kritisk realistisk samhällsanalys. , Malmö, Gleerup, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 51

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2016-11-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?