Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Detaljerad kursöversikt

Nedan finns en beskrivning i kronologisk ordning av de kurser som ingår på Arbetsvetarprogrammet. För mer information om varje specifik kurs, litteraturlista och schema se GUL – Göteborgs Universitets Lärplattform där du kan klicka dig fram till varje kurs respektive innehåll.

Termin 1 - Arbetet i människors liv

Den första terminen är en introduktion till programmet som är uppdelad på två kurser där du ska få kunskap om förändrade tankar, värderingar och förhållningssätt till arbete då och nu. I den första kursen introduceras du till programmets mångfald av ämnen och vad en arbetsvetare kan komma att arbeta med. Kurs två ger en introduktion till olika vetenskapliga förhållningssätt med inriktning mot olika arbetsvetenskapliga teorier och problemställningar. Första terminens kurser syftar till att ge översiktliga kunskaper om arbetsvetenskapliga problemställningar, metoder, teorier samt hur arbete och arbetsmarknad som fenomen kan förstås och analyseras.

Arbetsvetenskap I
Kurskod: XX5260, 15 hp
Kursen introducerar arbetsvetenskapen som en mångvetenskap med utgångspunkt i arbetsbegreppet. Under detta moment diskuteras frågan om vad arbete är, hur det definierats i ett historiskt perspektiv samt hur vi kan förstå det idag.

Arbetsvetenskap II
Kurskod: XX5270, 15 hp
Kursen syftar till att förmedla kunskap om de vetenskapliga perspektiv som dominerar den arbetsvetenskapliga forskningen samt i vilken utsträckning dessa perspektiv är relevanta för att förstå arbetet som fenomen.

Termin 2 - Arbetsmarknad i ett globalt samhälle

Den andra terminen behandlar arbetsmarknad och arbetsliv ur olika perspektiv. Syftet är att du ska få teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i att arbeta med omvärldsanalyser. Du ska också få en grundläggande förståelse av arbetsrättsliga frågor. Terminen syftar också till att ge dig förmåga att på ett kritiskt reflekterande och självständigt sätt värdera aktuell forskning och givna samhällsnormer och ideal kring hur vi kan förstå arbete, arbetsmarknad och arbetsliv.

Arbetsmarknad i ett nationellt och internationellt perspektiv
Kurskod: XX5020, 15 hp
Kursen belyser arbetsmarknaden i ett nationellt och internationellt perspektiv. Fokus är såväl på det svenska arbetsmarknadssystemets historiska framväxt och samtida förhållanden som på internationella arbetslivsrelationer och globala produktionssystem. Kursen innefattar också en kortare del med grundläggande arbetsrätt.

Arbetsmarknadens förändring – individ och kollektiv i en global värld
Kurskod: XX5280, 15 hp
Kursen tar sin utgångspunkt i ett antal frågor om arbetsmarknadens och arbetets förändring under det senaste århundradet. Vidare problematiseras och analyseras hur människors arbets- och livsvillkor kan skilja sig åt beroende av kön, etnicitet, klass och ålder.

Termin 3 – Organisationen och gruppen

Under den tredje terminen fokuseras organisations- och gruppnivå. Första kursen ger grundkunskaper om hur man kan förstå och analysera arbetsorganisationer och ledarskap. Kurs två går igenom grundläggande grupp- och socialpsykologiska aspekter och belyser förhållandet mellan individ och arbete.

Arbetsorganisation och ledarskap
Kurskod: XX5310, 15 hp
Kursen ger olika perspektiv på arbetsorganisation och ledarskap. Målet är att du ska erhålla en kritisk förmåga att analysera olika typer av arbetsorganisationer och ledarskap.

Grupprocesser och konflikter i arbetslivet
Kurskod: XX5320, 15 hp
Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper om arbetsgruppens dynamik och hur gruppkonflikter i organisationer utvecklas och kan bearbetas. Stor vikt läggs vid förebyggande konfliktarbete genom en fördjupad diskussion kring konflikthanteringssystem och dess implementering.

Termin 4 – Förändring, lärande och motstånd

Termin fyra består av två kurser och syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i förändrings-, utvärderings- och projektarbete. Den första kursen behandlar projektarbete som arbetsform samt konsultativt förändringsarbete medan den andra kursen går igenom metoder för utvärderings- och förändringsarbete.

Projektledarskap och konsultativt förändringsarbete
Kurskod: XX5330, 15 hp
Kursens fokus ligger på konsultrollen och det konsultativa förändringsarbetets karaktär samt på projektarbetet och projektledarskapets olika delar och kompetenser.

Metoder för utvärderings- och förändringsarbete i arbetslivet
Kurskod: XX5340, 15 hp
Kursen behandlar utvärderingens element såsom begreppen utvärdering och uppföljning, olika utvärderingsmodeller och deras tillämpningsmöjligheter.

Termin 5 – Arbetsmiljö och forskningsmetoder

Under termin fem möts de olika nivåerna samhälle, organisation, grupp och individ på ett teoretiskt och praktiskt plan. Kursen i arbetsmiljö behandlar hur människors välmående påverkas av den arbetsmiljö de befinner sig i. Kursen avslutas med ett praktiskt arbete vilket kopplar samman teori och praktik där fokus ligger på metod. Den andra kursen behandlar olika metoder för arbetsvetenskaplig forskning. Den innehåller såväl teoretisk fördjupning som praktiska tillämpningar av kvantitativa och kvalitativa metoder och är förberedande inför examensarbetet nästföljande termin.

Arbetsmiljö
Kurskod: XX5350, 15 hp
Kursen i arbetsmiljö ger en introduktion i hur arbetsmiljön kan kartläggas, analyseras, dokumenteras och presenteras för aktörer i arbetslivet. Den syftar till att du ska förvärva kunskaper om hur arbetsmiljöfaktorer påverkar människors hälsa, välbefinnande och utveckling. Fokus är den psykosociala arbetsmiljön men även den fysiska miljön, såsom belastningsergonomi, diskuteras under kursen.

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskap
Kurskod: XX5160, 15 hp
I kursen granskas och analyseras olika metoder för arbetsvetenskaplig forskning. Kursen innehåller praktiska inslag vad gäller tillämpningen av kvalitativa och kvantitativa metoder. Stor vikt läggs även vid att skapa en bredare och djupare förståelse för en den arbetsvetenskapliga kunskapsproduktionen.

Termin 6 – Praktik och examensarbete

Den avslutande sjätte terminen inleds med praktik som följs av programmets avslutande kurs där du ska fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom det arbetsvetenskapliga området genom ett självständigt och individuellt genomfört examensarbete.

Praktik
Kurskod: XX5360, 15 hp
Den första delen av terminen består av praktik, vilket avser att ge viktig arbetslivserfarenhet och att utveckla din förmåga att praktiskt tillämpa förvärvade teoretiska och praktiska kunskaper och metoder som erhållits under utbildningen. Praktiken är även tänkt att inspirera till det efterföljande examensarbetet.

Examensarbete
Kurskod: XX5300, 15 hp
Examensarbetet är en vetenskapligt dokumenterad uppsats. Du ska studera ett avgränsat problem inom det arbetsvetenskapliga ämnesområdet, såsom exempelvis ledarskap, organisationsförändring, konsultarbete, likabehandling, teamarbete, konflikthantering, psykosocial arbetsmiljö eller arbetsmarknadspolitik. Uppsatsen syftar också till att du ska skapa ett vetenskapligt förhållningssätt till den kommande yrkesverksamheten.

Kontaktinformation

Studievägledare Antje Olsén (Program)

Box 720, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Skanstorget 18

Telefon:
031 786 16 80

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2014-01-31
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?