Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Masterprogram i kriminologi, 120 högskolepoäng

Masterprogrammet i kriminologi vid Göteborgs universitet leder fram till en masterexamen i kriminologi. Programmet omfattar 120 högskolepoäng motsvarande fyra terminers heltidsstudier. 

Masterprogrammet i kriminologi riktar sig till dig som vill...

… få fördjupad kunskap om varför människor begår och utsätts för brott, förstå vilka åtgärder som är lämpliga för att hindra brottslighetens uppkomst och skadeverkningar samt kunna tillämpa kriminologisk kunskap i praktiskt arbete.

Programmet är särskilt lämpligt för dig som vill kunna arbeta med brottsförebyggande verksamhet, trygghet och säkerhet samt planerings-, utrednings- och utvärderingsarbete utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Programmet behandlar brott och åtgärder i bred bemärkelse och berör drogmissbruk, social utslagning, konflikter och ohälsa. Programmet är därför även lämpligt för dig som vill kunna ge ett kriminologiskt perspektiv på konflikthantering, arbetsmiljö- och hälsoarbete, personalplanering eller organisationsutveckling.

På masterprogrammet i kriminologi lär du dig att...

… förklara och utforska sambanden mellan hur och varför lagar och andra regler uppkommer, förstå hur och varför olika former av sociala överenskommelser bryts samt hur, varför och med vilka effekter samhället preventivt och reaktivt vidtar olika åtgärder i syfte att förhindra normöverträdelser.

Att lära sig integrera kunskap om hur brottsdeltagande, utsatthet för brott och åtgärdsarbete hänger samman och skapa en god förståelse av hur sammansmältningen av individuella livsöden, lokala livsvillkor och globala skeenden fungerar är centrala inslag i programmet. Du tränar dig vidare i att förstå hur kriminologisk kunskap kan komma till praktisk användning i yrkesmässig verksamhet inom såväl offentlig förvaltning och privat näringsliv som i ideellt föreningsarbete. Stor vikt läggs vid att analysera hur brottslighet och angränsande sociala missförhållanden skildras och kategoriseras samt hur olika organisationer och grupper agerar i syfte att uppnå och vidmakthålla konforma handlingsmönster och social sammanhållning.

Ansvarig för masterprogrammet i kriminologi…

… är Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet där programledningen strävar efter att programstudenterna skall få ta del av många perspektiv på ämnesområdet. Forskare från olika ämnesdiscipliner deltar därför i programmet som allt från gästföreläsare till kursansvariga lärare. Hitintills har det handlat om sociologi, psykologi, socialt arbete, folkhälsovetenskap, rättsmedicin och statsvetenskap. Ambitionen är att kontinuerligt vidareutveckla och fördjupa samarbetet mellan forskare vid och utanför universitetet så att programmet kan fungera som ett forum där aktuell forskning presenteras och dess praktiska tillämpning diskuteras.

Kriminologiskt relevant forskning bedrivs vid ett mycket stort antal institutioner och centrumbildningar vid Göteborgs universitet. Mycket av denna forskning utförs också i samverkan med samhällets brottsförebyggande, trygghetsskapande och brottsutredande aktörer. Genom att studera på masterprogrammet i kriminologi kommer du i nära kontakt med denna forskning och uppmuntras samtidigt att ta del av de forskningspresentationer och debatter som sker i riklig mängd utanför ordinarie undervisningstillfällen. 

Kurser inom masterprogrammet i kriminologi

Programmet består av sex kurser om 15 högskolepoäng vardera samt ett programavslutande examensarbete om 30 högskolepoäng. Kurserna behandlar aktuella forskningsresultat, senare års begrepps- och teoriutveckling samt forskningsmetoder inom det kriminologiska ämnesområdet. Fyra av de sex kurserna har en särskild kriminologisk inriktning medan de resterande två kurserna är metodkurser: en i kvalitativt inriktade forskningsmetoder och en i statistisk analys. Båda metodkurserna är fakultetsgemensamma. I regel innebär detta att du som programstudent i kriminologi läser kurserna tillsammans med studenter på andra masterprogram vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Upplägget innebär att du som programstudent får en gedigen skolning i såväl det kriminologiska ämnesområdet som i forskningsmetod. Dina förutsättningar att kunna anlägga olika perspektiv på kriminologiskt relevanta problem blir därmed goda. Genom att inkludera kurser i både kvalitativa forskningsmetoder och statistisk analys i programmet realiseras vår uppfattning att breda, fördjupade och praktiskt orienterade kunskaper i metod är av särskilt stor betydelse för att du på sikt skall kunna fungera väl på arbetsmarknaden, själv kunna genomföra och ta till dig resultat från kvalificerat utrednings-, analys och utvecklingsarbete av skilda slag.

Folder om masterprogrammet i kriminologi (171116)

Utbildningsplan för masterprogrammet i kriminologi (från och med 180901)

Studiegång för masterprogrammet i kriminologi 190214

Klicka på länkarna nedan så får du veta mer om vad varje kurs innehåller:

Termin 1

Kurs 1:
KR 2103, Kartläggning av brott och otrygghet - omfattning, struktur och förändring. (15 hp) (KR2101, Brottslighetens omfattning och struktur i ett internationellt perspektiv, 15 hp.)

Kurs 2:
SF 2322 Applied Qualitative Research Methods. (15hp)

Termin 2

Kurs 3:
KR 2201, Aktuell kriminologisk teoribildning. (15 hp)

Kurs 4:
KR 2202, Åtgärder mot brott - teoretiska och praktiska perspektiv. (15hp)

Termin 3

Kurs 5:
KR 2104, Samverkan och organisering på det rättsliga fältet. (15 hp)

Kurs 6:
SF 2321, Applied Statistical Analysis. (15 hp), Alternativ SF 2324, Applied Research Design and Quantitative Research Methods for Social Scientists. (15hp)

Termin 4

Kurs 7:
KR 2500, Examensarbete för master i kriminologi. (30 hp)

Hur ser studierna ut på masterprogrammet i kriminologi?

Undervisningen på programmet präglas framförallt av ambitionen att med hjälp av varierande och studentaktiva undervisnings- och examinationsformer, som har direkt bäring för konkreta arbetsuppgifter efter avslutade studier, utveckla självständighet, ansvarstagande och förbereda för arbete i olika sammanhang.

Under din studietid använder du begrepps- och teoribildning och empiriska forskningsresultat för att planera kartläggningar av brott och otrygghet, inspektera platser och utforma åtgärdsplaner, ta fram beslutsunderlag för planerings- och utvecklingsarbete, skriva vetenskapliga artiklar, rapporter och omvärldsanalyser, lägga upp och utföra utvärderingar. Undervisningens fokus ligger på instruktion, handledning och respons i anslutning till praktiska övningar och examinationsuppgifter, även om traditionella ”katederföreläsningar” och seminarieformer också förekommer. Att skriftligt och muntligt presentera egna arbeten och kommentera andras är en självklar del av undervisningen.

Studiebesök, gästföreläsningar, utvärderingar, examinationsuppgifter och andra undervisningsinslag i samarbete med externa aktörer från samhällsliv och arbetsmarknad varierar i omfattning under utbildningens gång. Studiebesök hos polisens kriminaltekniker, trygghetsvandringar ledda av anställda i Göteborgs stad, och gästföreläsningar med analytiker, brottsutredare och projektledare vid Polisen, Kriminalvården, Tullverket och Länsstyrelsen​ är några exempel hämtade från programmets första år. Andra exempel är examinationsuppgifter där handböcker, riskanalyser och åtgärdsprogram utvecklats utifrån gästföreläsningar av externa aktörer och faktiska åtgärdsprogram, eller examinationsuppgifter där studenterna har fått ta kontakt med, följt och studerat polisen och andra brottsförebyggande aktörer i deras arbeten.

Studiegång masterprogrammet kriminologi

Studiegång för masterprogrammet i kriminologi (from HT18)180328

Varför ett masterprogram i kriminologi?

Programmet strävar efter att fungera både som kompetensförsörjare på det kriminologiska ämnesområdet till samhällets olika sektorer och utgöra en arena för samverkan mellan aktörer i brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Brott och otrygghet är ständigt aktuella i samhällsdebatten, tar ansenliga mängder av samhällets resurser i anspråk och är relevanta för det omfattande risk- och säkerhetsarbete som görs inom stat och kommun, företag och föreningsliv. Arbetsuppgifter med brottsförebyggande och trygghetsskapande inslag utgör idag också en betydande och växande andel av arbetsmarknaden. Eftersom utbildning på ämnesområdet fortfarande är något relativt nytt planeras och genomförs dessa arbetsuppgifter ofta utan kriminologisk utbildning. Det innebär att den idag mycket omfattande kunskap som finns på området inte kommer samhällets olika sektorer till del. Det är vår uppfattning att kriminologisk kunskap kan och bör göra betydligt större nytta ute i samhället än vad som idag är fallet. Ett sätt är att skaffa sig, eller anställa någon med, en masterexamen i kriminologi.

Anmälan, antagning och behörighetskrav

Programmet tillämpar vartannatårsantagning. Antagning till programmen har skett till höstterminerna 2010, 2012, 2014 och 2016. Nästa antagning sker till hösten 2020 (ansökan i april 2020). Behörig att antas till masterprogrammet i kriminologi är den som har uppnått fordringarna för kandidatexamen och har godkända kurser om minst 60 högskolepoäng i ett samhälls- eller beteendevetenskapligt ämne, eller motsvarande, inklusive godkänd kurs i samhällsvetenskaplig metod om minst 15 högskolepoäng. Behörig att antas till programmet är även den som har uppnått fordringarna för socionomexamen, lärarexamen (minst 180 hp) eller juristexamen, och har godkänd kurs i samhällsvetenskaplig metod om minst 15 högskolepoäng.

Utöver tidigare högskolestudier krävs dessutom Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6, eller motsvarande.

Anmälan till programmet görs genom www.antagning.se.

Program och fristående kurser

De flesta av de kurser som ingår i programmet kan även läsas som fristående kurser. Anmälan till kurserna görs via www.antagning.se.


 

Kontaktinformation

Studievägledare Viktoria Holm (Sociologi, Socialpsykologi, Kriminologi)

Box 720, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Skanstorget 18 Rum G 104

Telefon:
031-786 4796

Alexander Knutssons masteruppsats blev utvald

Rickard Silva läste master i kriminologi

Sidansvarig: Anders Östebo|Sidan uppdaterades: 2019-04-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?